151/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 151/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. dubna 2005
kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři
Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 31 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 362/2004 Sb.. (dále jen „zákon“):
§ 1
Vzory formulářů
(1) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý o oseté výměře podle § 29 písm. a) zákona je stanoven v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících konopí o oseté výměře podle § 29 písm. a) zákona je stanoven v příloze č. 2 této vyhlášky.
(3) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý o výměře a způsobu zneškodnění podle § 29 písm. b) zákona je stanoven v příloze č. 3 této vyhlášky.
(4) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících konopí o výměře a způsobu zneškodnění podle § 29 písm. b) zákona je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky.
(5) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý o roční sklizni podle § 29 písm. c) zákona je stanoven v příloze č. 5 této vyhlášky.
(5) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících konopí o roční sklizni podle § 29 písm. c) zákona je stanoven v příloze č. 6 této vyhlášky.
§ 2
Způsob vyplňování formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a nakládání s nimi
Způsob vyplňování formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a nakládání s těmito formuláři je stanoven v příloze č. 7 této vyhlášky.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
 
Ministr financí:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 150/2005 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 150/2005 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 150/2005 Sb.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 150/2005 Sb.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 150/2005 Sb.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 150/2005 Sb.
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.
Způsob vyplňování formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a nakládání s nimi
I.
ZPŮSOB VYPLŇOVÁNÍ
Uvádění údajů do samostatné kolonky v pravé horní částí formuláře
1. Při plnění ohlašovací povinnosti osoby pěstující mák setý nebo konopí na ploše větší než 100 m2 (dále jen „pěstitel“) do levé části této kolonky uvádí příslušný kalendářní rok, do prostřední části této kolonky uvádí pořadové číslo formuláře a do pravé části této kolonky celkový počet použitých formulářů.
2. V případech, kdy nelze veškeré údaje o plnění ohlašovací povinnosti uvést na jednom formuláři, pěstitel použije více formulářů a jednotlivé formuláře vhodně očísluje v souladu s bodem 1 této přílohy. Identifikační údaje o osobě pěstující mák setý nebo konopí a kontaktní osobě uvádí pěstitel vždy jen na formuláři s pořadovým číslem 1. Správnost a pravdivost údajů pěstitel v kolonce 14 formuláře potvrdí na všech formulářích.
Uvádění údajů do kolonky A formuláře
3. Tato kolonka je vyhrazena pro evidenční potřebu celních orgánů.
Uvádění údajů do kolonky B formuláře
4. Tato kolonka je vyhrazena pro potřebu celních orgánů. Zaměstnanec celního úřadu, který rozhodne o převzetí formuláře, uvádí do levého dolního rohu této kolonky datum potvrzení převzetí a vlastnoruční podpis s
 
 Nahoru