Input:

151/1996 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 12.7.2002, platné do 30.4.2004 Archiv

č. 151/1996 Sb.
[zrušeno č. 189/2004 Sb.]
ZÁKON
ze dne 26. dubna 1996,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
308/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
mění čl. II odst. 1 a 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona České národní rady č. 591/1992 Sb. a zákona č. 61/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 1 včetně poznámky č. 1) zní:
㤠1
(1) Investiční společnosti a investiční fondy jsou obchodní společnosti, jejichž předmětem podnikání je kolektivní investování vykonávané na základě povolení vydaného Ministerstvem financí (dále jen „ministerstvo“).
(2) Investiční společnost má formu akciové společnosti.
(3) Investiční fond má formu akciové společnosti.
(4) Na investiční společnost a investiční fond se použijí ustanovení obchodního zákoníku,1pokud tento zákon nestanoví jinak.


1Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. § 2 zní:
㤠2
Kolektivní investování
(1) Kolektivním investováním se rozumí podnikání, jehož výlučným předmětem je tímto zákonem vymezené shromažďování peněžních prostředků, jejich ukládání, jakož i zcizování majetkových hodnot, které byly nabyty tímto ukládáním, za jiné majetkové hodnoty.
(2) Za kolektivní investování se považuje též obhospodařování majetku v podílovém fondu a obhospodařování majetku investičního fondu, které vykonává investiční společnost na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu investiční společností (dále jen „obhospodařovatelská smlouva“) podle § 5b. Obhospodařováním majetku se rozumí správa majetku a nakládání s ním. Tato činnost může být jediným předmětem podnikání investiční společnosti.“.
3. § 3 odst. 1 zní:
„(1) Jinou podnikatelskou činnost než kolektivní investování nesmí investiční společnost ani investiční fond vykonávat, pokud tento zákon nestanoví jinak.“.
4. § 3 odst. 2 včetně poznámky č. 2) zní:
„(2) Podnikatelskou činnost podle § 2 odst. 1, jejímž předmětem jsou cenné papíry, mohou investiční společnosti a investiční fondy vykonávat pouze pomocí makléře.2
__________
5. V § 4 odst. 1 se vypouštějí slova „založená jako akciová společnost“; § 4 odst. 2 se vypouští.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
6. V § 5 odst. 2 se za slova „(§ 11)“ doplňují slova „, , to platí i v případě zaknihovaných cenných papírů evidovaných na účtě majitele zaknihovaných cenných papírů vedeném pro podílový fond“.
7. V § 5 odst. 3 se slova „správy“ a „spravuje“ nahrazují slovy „obhospodařování“ a „obhospodařuje“.
8. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5e, které včetně poznámek č. 3a), 3b), 3c), 3d), 3e), 3f) a 3g) znějí:
㤠5a
Předmět podnikání investiční společnosti
(1) V závislosti na rozsahu povolení uděleného podle § 8 odst. 1 je investiční společnost oprávněna
a) shromažďovat peněžní prostředky vydáváním podílových listů, z takto shromážděných peněžních prostředků vytvářet podílové fondy a obhospodařovat majetek v podílových fondech podle