Input:

R 151/1954; Garance

č. 151/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Nové vyměření důchodu podle § 4 vl. nař. č. 49/1951 Sb., kterým se upravují některé nároky pracujících důchodců národního pojištění, nezávisí na vůli nositele pojištění, nýbrž jde o právní nárok pojištěnce.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 6. září 1954, Cz 370/54.)
Výměrem nositele pojištění byl navrhovatelce přiznán vdovský důchod po jejím manželu v částce 362 Kčs měsíčně a byl zamítnut její nárok na nové vyměření důchodu podle § 4 vl. nař. č. 49/1951 Sb., kterým se upravují některé nároky pracujících důchodců národního pojištění.
Lidový soud civilní v Ostravě nevyhověl opravnému prostředku navrhovatelky. Soud zjistil z průběhu pojištění navrhovatelčina manžela a ze zprávy jeho zaměstnavatele, že navrhovatelčin manžel pracoval jako důchodce od 7. dubna 1951 do 4. května 1953 a že v této době byl nemocen od 12. do 17. března 1952 a od 1. do 28. února 1953. Ježto podle odůvodnění rozhodnutí prvého soudu nepracoval plných 730 dnů, nýbrž toliko 723 dny, nesplnil podmínku nároku na nové vyměření důchodu podle § 4 vl. nař. č. 49/1951 Sb., který předpokládá, že doba dvou let byla skutečně odpracována. Mimo to opětovné vyměření důchodu Invalidního nebo starobního je prý podle § 4 vl. nař. č. 49/1951 Sb. dáno do vůle státního úřadu důchodového zabezpečení a důchodce nemá právního nároku na opětné vyměření důchodu.
Krajský soud v Ostravě rozsudek soudu první stolice potvrdil. Rozhodnutí odůvodnil tím, že nejde o nárok pojištěnce nebo pozůstalých po něm, který by mohl být uplatňován v soudním řízení, nýbrž § 4 vl. nař. č. 49/1951 Sb. je založena toliko fakultativní možnost nového vyměření důchodu pracujícího důchodce (arg. slovo „může“), při čemž přepočet důchodu se děje na podkladě volné úvahy nositele pojištění, který ho může, ale nemusí provést. Vzhledem k tomuto právnímu názoru nepovažoval krajský soud za nutné zkoumat, zda ostatní podmínky § 4 vl. nař. č. 49/ 1951 Sb. jsou v daném případě splněny.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že rozsudky obou soudů byl porušen zákon, oba rozsudky zrušil a vrátil věc lidovému soudu k dalšímu jednání a novému rozhodnutí. K otázce, o niž jde, uvedl nejvyšší soud
v odůvodnění:
Jak z úvodních slov vládního nařízení č. 49/1951 Sb. je patrno, bylo toto nařízení vydáno na základě zmocnění daného vládě v § 42 odst. 1 zák. č. 241/1948 Sb., o pětiletém plánu, a souvislost tohoto vládního nařízení se zákonem o