Input:

151/1950 Sb., Vyhláška ministra pošt o úplném znění zákona o Československé státní poště, národním podniku Garance

č. 151/1950 Sb., Vyhláška ministra pošt o úplném znění zákona o Československé státní poště, národním podniku
VYHLÁŠKA
ministra pošt
ze dne 24. listopadu 1950
o úplném znění zákona o Československé státní poště, národním podniku.
Podle čl. IV zákona č. 150/1950 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o Československé poště, národním podniku, vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 151/1949 Sb., o československé poště, národním podniku, jak vyplývá z předpisů čl. I zákona č. 150/1950 Sb., s připojením č. II a III tohoto zákona.
 
Dr. Neuman v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 151/1950 Sb.
Úplné znění zákona č. 151/1949 Sb., jak vyplývá z předpisů čl. I zákona č. 150/1950 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. června 1949, č. 151 Sb.,
o Československé státní poště, národním podniku,
ve znění zákona ze dne 25. října 1950, č. 150 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Zřízení a právní postavení.
§ 1.
Z dosavadního státního podniku Československá pošta se zřizuje národní podnik s názvem „Československá státní pošta, národní podnik” (dále jen „podnik”). Jeho sídlem je Praha.
§ 2.
(1) Do podniku se začleňuje:
a)  majetek dosavadního státního podniku Československá pošta,
b)  majetek, k němuž stát nabývá vlastnictví podle § 3.
(2) Podnik vstupuje v závazky k tomuto majetku náležející; dosavadní vlastníci jsou těchto závazků zproštěni. V závazky náležející k majetku uvedenému v odstavci 1 písm. a) vstupuje podnik dnem svého zřízení, v závazky náležející k majetku uvedenému v odstavci 1 písm. b) dnem, kdy stát nabývá vlastnictví k němu.
§ 3.
(1) Dnem počátku účinnosti tohoto zákona nabývá stát vlastnictví k telegrafním a telefonním zařízením, která jsou připojena na poštovní telekomunikační síť nebo pro něž se používá poštovních telekomunikačních vedení. Budou-li tato zařízení připojena na poštovní telekomunikační síť nebo použije-li se pro ně poštovních telekomunikačních vedení až po dni počátku účinnosti tohoto zákona, nabývá k nim stát vlastnictví dnem jejich připojení nebo použití poštovních telekomunikačních vedení. Ministr pošt může stanovit výjimku z platnosti tohoto ustanovení v případech, kdy toho vyžadují zřetele na mezinárodní vztahy.
(2) Za zařízení uvedená v odstavci 1 poskytne podnik náhradu. Pro určení její výše je rozhodný stav zařízení v den jeho převzetí podnikem. Náhrada se rovná obecné ceně těchto zařízení, vypočtené podle úředních cen ke dni převzetí podnikem, a není-li těchto cen, ceně, kterou stanoví podnik odhadem, po odečtení závazků. Za den převzetí se považuje den, kdy podnik vyrozumí bývalého vlastníka, že zařízení přejímá. Způsob poskytování náhrad upraví ministr pošt v dohodě s ministrem financí.
(3) Náhrada se neposkytne
a)  osobám, jimž by nepříslušela náhrada za znárodněný majetek podle § 7 odst. 1 a 2 dekretu presidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících;
b)  fysickým osobám, jež byly pravoplatně odsouzeny pro zločin nebo přečin podle zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, spáchaný do dne, jímž stát nabývá