150/2017 Sb., Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

150/2017 Sb.  Zákon o zahraniční službě a o změně některýc…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 150/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. dubna 2017
o zahraniční službě a o změně některých zákonů
(zákon o zahraniční službě)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZAHRANIČNÍ SLUŽBA
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy a rozsah působnosti
(1) Tento zákon upravuje
a) zásady a způsob výkonu zahraniční služby,
b) postavení, zřizování a rušení zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí (dále jen „zastupitelský úřad“) a jejich činnost,
c) výkon konzulární služby,
d) služební a pracovněprávní vztahy v souvislosti s výkonem zahraniční služby,
e) přiznávání a propůjčování diplomatických a konzulárních hodností.
(2) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje podmínky poskytování konzulární ochrany nezastoupeným občanům
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru