Input:

150/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky surového dříví a tříslové kůry, platné do 31.12.1985 Archiv

č. 150/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky surového dříví a tříslové kůry, platné do 31.12.1985
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 30. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky surového dříví a tříslové kůry
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon”):
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje všechny dodávky surového dříví a třískové kůry; nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu. Při úpravě smluvních vztahů přihlížejí smluvní strany k sezónnosti výroby surového dříví a třískové kůry, jejímu lokálnímu umístění, jakož i k výrobním podmínkám odběratele, a dbají toho, aby veškerá vyrobená dřevní hmota (včetně kalamitního dříví) byla co nejhospodárněji využita pro potřeby národního hospodářství.
§ 2
Uzavírání hospodářských smluv
(k § 152 zákona)
(1)  Organizace uzavírají smlouvu na první čtvrtletí roku a další smlouvu na zbývající část roku, pokud se nedohodnou jinak.
(2)  Odběratel je povinen uzavřít smlouvu v rozsahu stanoveném plánovacím aktem. Odběratel předkládá dodavateli návrh smlouvy nejpozději 50 dnů před počátkem období, na něž má být smlouva uzavřena.
§ 3
Splnění dodávky
(k § 168 zákona)
Uskutečňuje-li se dodávka dříví plavením, je splněna odevzdáním výrobků odběrateli na břehu vodního toku před splavením.
§ 4
Množství
(k § 175 zákona)
(1)  Množství surového dříví se zjišťuje:
a)  při dodávce rovnaného dříví, důlního dříví, důlních tyčových a tyčkových výřezů po železnici - pokud se měření provádí v prostorových metrech - vynásobením ložné plochy vagónu výškou řádně naloženého dříví, při čemž se z takto zjištěného prostorového objemu odečítají 4 % a jde-li o palivové dříví, 6 %. Pokud ložná plocha vagónu není plně využita, zjistí se obsah zásilky měřením jednotlivých hranic uložených do vagónu, a to beze srážky. Nedojde-li k dohodě o měření na vagóně, provede se měření ve skladu odběratele v hranicích obsahujících celovagónovou zásilku způsobem stanoveným technickou normou,1)
b)  při dodávce rovnaného dříví, důlního dříví, důlních tyčových a tyčkových výřezů silničními vozidly - pokud se měření provádí v prostorových metrech - na těchto vozidlech, při čemž se z takto zjištěného prostorového objemu odečítají 4 %; je-li však dříví uloženo na vozidle v pravidelných hranicích, které je možno jednotlivě měřit, srážka se neprovádí. Nedojde-li k dohodě o měření na vozidle, provede se měření dříví ve skladu odběratele v hranicích způsobem stanoveným technickou normou,1)
c)  u vlákniny připravené k plavení - v hranicích vyrovnaných na zemi způsobem stanoveným technickou normou,1)
d)  u ostatních druhů surového dříví neuvedených v písm. a) a b) a tříslové kůry - měřením podle technické normy,1)
e)  u palivového dříví - přepočítáním podle prostorových metrů