Input:

15/2022 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací Garance

č. 15/2022 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. srpna 2002 byla v Paříži přijata Smlouva mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací1) .
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky.
Listina o přístupu České republiky ke Smlouvě, podepsaná prezidentem republiky dne 10. března 2009, byla uložena u vlády Francouzské republiky, depozitáře Smlouvy, dne 6. dubna 2009.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 2 dne 20. června 2003. Pro Českou republiku vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 6. května 2009.
Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
SMLOUVA MEZI STÁTY, KTERÉ JSOU STRANAMI ÚMLUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉ KOSMICKÉ AGENTURY A EVROPSKOU KOSMICKOU AGENTUROU O OCHRANĚ A VÝMĚNĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury (ESA) a Evropská kosmická agentura (dále jen „smluvní strany“);
 S OHLEDEM na Úmluvu o založení Evropské kosmické agentury (Dále jen „Úmluva ESA“), která vstoupila v účinnost dne 30. října 1980 a zejména s ohledem na článek III a článek XI.5.m. Úmluvy ESA;
 S OHLEDEM na kapitolu V- Pravidla nakládání s informacemi, údaji a duševním vlastnictvím ESA/C/C LV/Rules 5 (Final) přijatá Radou ESA 19. prosince 2001;
 UZNÁVAJÍCE, že aktivity směřující ke spolupráci mezi členskými státy v oblasti kosmického výzkumu a technologií a jejich využití ve vesmíru by mohly vyžadovat výměnu utajovaných informací a souvisejícího materiálu mezi smluvními stranami;
 POUKAZUJÍCE na nutnost zajistit odpovídající úroveň ochrany utajovaných informací v rámci ESA a jejích členských států, a tudíž na potřebu vytvoření odpovídajícího právního nástroje, jak bylo stanoveno v Usnesení Rady ESA o vytvoření Pracovní skupiny pro bezpečnost informací přijatém Radou pod č. ESA/C/CLI/Res.8 (final);

se dohodly takto:
Článek 1

Pro účely této smlouvy se utajovanou informací rozumí jakákoli informace, dokument nebo materiál, bez ohledu na svoji formu, jehož vyzrazení by mohlo poškodit zájmy jedné nebo více smluvních stran, a který byl označen stupněm utajení.
Článek 2

Smluvní strany:
1. Zajistí v souladu s dohodnutými bezpečnostními principy a minimálními standardy ochranu:
a) utajovaných informací, jejichž původcem je ESA, nebo které byly ESA poskytnuty členským státem a které jsou jako takové označeny;
b) utajovaných informací členských států, poskytnutých jinému členskému státu v souvislosti s programem, projektem nebo smlouvou ESA, které jsou jako takové označeny;
2. Nezmění stupně utajení informací podle odstavce

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací