15/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 15/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. září 2014 byl v Mikulově přijat Protokol o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat1) .
Jménem České republiky byl Protokol podepsán v Mikulově téhož dne.
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Ukrajiny, depozitáře Protokolu, dne 17. října 2018.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 24 s odkazem na článek 21 odst. 3 Rámcové úmluvy dne 14. ledna 2019 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
Protokol o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

smluvní strany tohoto protokolu
V SOULADU se svými úkoly vyplývajícími z Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, dále označované jen jako „Karpatská úmluva“ (Kyjev, 2003), které spočívají ve sledování komplexní politiky a spolupráce při ochraně a udržitelném rozvoji Karpat,
V SOULADU se svými závazky podle článku 8 Karpatské úmluvy,
VĚDOMY SI TOHO, že ekosystémy a krajina Karpat jsou zvlášť citlivé,
UZNÁVAJÍCE, že efektivně fungující systém dopravy má zásadní význam pro kvalitu života občanů a umožňuje ekonomický růst a vytváření pracovních míst,
VĚDOMY SI TOHO, že rozvoj dopravní infrastruktury a rostoucí intenzita dopravy mohou způsobit fragmentaci stanovišť a mohou mít vážný vliv na ekosystémy,
JSOUCE PŘESVĚDČENY, že místní obyvatelstvo musí mít možnost samo určovat svůj vlastní sociální, kulturní a ekonomický rozvoj a účastnit se jeho implementace ve stávajícím institucionálním rámci;
VĚDOMY SI TOHO, že není brán dostatečný zřetel na ekologicky šetrnější dopravní systémy a silnější nadnárodní kompatibilitu a operabilitu různých oborů dopravy,
VĚDOMY SI TOHO, zeje proto nezbytné optimalizovat tyto systémy dopravy výrazným posílením dopravní sítě v rámci i napříč Karpat, a to při zohlednění specifických environmentálních potřeb karpatského regionu,
UZNÁVAJÍCE, že rozvoj dopravy může mít zásadní vliv na regionální a územní rozvoj,
UZNÁVAJÍCE, že celkové společenské náklady na dopravu, včetně nákladů environmentálních, sociálních a ekonomických, nejsou plně zohledněny ani reflektovány při stanovování cen a rozhodování,
BEROUCE V ÚVAHU, že všechny smluvní strany Protokolu jsou rovněž stranami Úmluvy o biologické rozmanitosti (Rio de Janeiro, 1992), Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bern, 1979), Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsar, 1971) a Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (Paříž, 1972),
PŘIPOMÍNAJÍCE zejména Deklaraci z Rio de Janeira (Rio, 1992), Johannesburskou deklaraci o udržitelném rozvoji a Implementační plán Světového summitu o udržitelném rozvoji (Johannesburg, 2002), výstupní dokument ze summitu Rio +20 „Budoucnost, kterou chceme“ (Rio, 2012),
PŘIPOMÍNAJÍCE další relevantní úmluvy a dohody, zejména Úmluvu o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonn, 1979),
 
 Nahoru