15/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 15/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. ledna 2016 byla ve Znojmě podepsána Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby.
S Rámcovou smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Rámcová smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 2 dne 9. prosince 2016.
České znění Rámcové smlouvy se vyhlašuje současně.

  
Rámcová smlouva
mezi
Českou republikou
a
Rakouskou republikou
o
přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby

  
Česká republika
a
Rakouská republika,
dále jen „smluvní strany“

uvědomujíce si stoupající pohyb osob mezi oběma státy a s vědomím požadavku trvalého zlepšování kvality, bezpečí a dostupnosti zdravotní péče,
vedeny přáním vytvořit základy pro hlubší přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby a usnadnit přístup k této zdravotní službě v příhraničním území,
jsouce rozhodnuty usnadňovat a podporovat přeshraniční spolupráci zejména uzavřením ujednání o přeshraniční spolupráci na regionální úrovni,
ve snaze zjednodušit administrativní postupy při respektování vnitrostátních právních předpisů, mezinárodněprávních závazků obou smluvních stran a práva Evropské unie,
se dohodly na následujícím:
  
Článek 1
Vymezení pojmů

Pro účely výkladu této Rámcové smlouvy a ujednání o přeshraniční spolupráci uzavřených na základě této Rámcové smlouvy se rozumí:
1. „zdravotnickou záchrannou službou“ - zdravotní služba, v jejímž rámci je na základě vyhodnoceného tísňového volání poskytována přednemocniční neodkladná péče a přeprava nemocných;
2. „přednemocniční neodkladnou péčí“ - neodkladná zdravotní péče o pacienta, který se nachází ve zdravotním stavu, který vede nebo může vést k závažným nebo trvalým postižením zdraví nebo k úmrtí, a která je poskytována výjezdovou skupinou na místě zásahu, jakož i během převozu pacienta do nejrychleji dosažitelného a s ohledem na zdravotní stav pacienta vhodného zdravotnického zařízení určeného příslušným zdravotnickým operačním střediskem;
3. „přepravou nemocných“ - převoz pacienta, jehož zdravotní stav vyžaduje soustavné poskytování odpovídající zdravotní péče během převozu dopravním prostředkem zdravotnické záchranné služby;
4. „dopravním prostředkem zdravotnické záchranné služby“ - vozidlo, plavidlo nebo letadlo určené v souladu s právními předpisy smluvních stran pro zajišťování zdravotnické záchranné služby;
5. „výjezdovou skupinou“ - zdravotničtí pracovníci, splňující kvalifikaci pro poskytování zdravotnické záchranné služby podle právních předpisů smluvních stran, a další osoby podílející se podle těchto právních předpisů na zajišťování zdravotnické záchranné služby;
6. „zásahem výjezdové skupiny“ - činnost členů výjezdové skupiny od okamžiku přijetí pokynu k výjezdu, uděleného na základě vyhodnoceného tísňového volání zdravotnickým operačním střediskem, až do okamžiku návratu na základnu výjezdové skupiny nebo na místo určené příslušným zdravotnickým operačním střediskem;
7. „zdravotnickým operačním střediskem“ - centrální pracoviště operačního řízení zásahu, které v nepřetržitém provozu přijímá a
 
 Nahoru