Input:

R 15/1967 (tr.); Spolupachatelství Garance

č. 15/1967 Sb. rozh. tr.
K výkladu ustanovenia § 9 ods. 2 tr. zák. (spolupáchateľ).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo dňa 30. novembra 1966 - 8 Tz 77/66.)
Rozsudkom Okresného súdu v T. z 19. apríla 1966 sp. zn. 2 T 74/66 boli obvinené A a B uznané vinnými spolupáchateľstvom na trestnom čine rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. c) tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako predávačky predajne ZDROJ v B. (obv. B od októbra 1963 do mája 1964 a obv. A od septembra 1964 do konca augusta 1965) spoločne s vedúcou predajne C po vzájomnom dohovore s D - expedientom Mliekární, n. p., závod B. od júna 1963 do augusta 1965 preberali bez dodacích listov mlieko a mliečne výrobky a takto za uvedené obdobie im bolo dodané presne nezistené množstvo mlieka, najmenej však 210 konví egalizovaného mlieka o obsahu 12 750 litr., 46 ks prepraviek fľaškového mlieka, to je 552 litr. mlieka, 160 krabíc syrov rôzneho druhu, 20 kg masla, 8 litr. smetany, čím bola Mliekárňam, n. p., závod v B. spôsobená presne nezistená škoda, najmenej však 26 610,80 Kčs a obvinená A získala pre seba 3000 Kčs a obvinená B najmenej 970 Kčs.
Za to bola obvinená A odsúdená podľa § 132 ods. 1 tr. zák. na trest odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov, výkon ktorého jej bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu jedného roka a na peňažný trest vo výške 1000 Kčs, ktorý sa má v prípade nevymožiteľnosti premeniť na náhradný trest odňatia slobody v trvaní jedného mesiaca.
Obvinená B bola odsúdená podľa § 132 ods. 1 tr. zák. so zreteľom na § 53 ods. 1 tr. zák. na trest peňažný vo výške 1000 Kčs, ktorý sa má v prípade nevymožiteľnosti premeniť na náhradný trest odňatia slobody na 1 mesiaca nepodmienečne.
Poškodený podnik bol odkázaný so svojím nárokom na náhradu škody na konanie vo veciach občianskoprávnych.
Rozsudok sa stal ohľadne oboch obvinených právoplatným v prvom stupni.
Na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu zrušil Najvyšší súd rozsudok okresného súdu obvinenej A a B v celom rozsahu a okresnému súdu prikázal vec v rozsahu zrušenia znovu prejednať a rozhodnúť.
Z odôvodnenia:
Podľa § 2 ods. 5 tr. por. orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutočný stav veci a pri svojom rozhodovaní z neho vychádzajú. Objasňujú s rovnakou starostlivosťou okolnosti svedčiace proti obvinenému i okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech a vykonávajú v oboch smeroch dôkazy nečakajúc na návrh strán.
Podľa § 120 ods. 3 tr. por. rozsudočný výrok, ktorým sa obžalovaný uznáva vinným, musí presne obsahovať označenie trestného činu ktorého sa výrok týka, a to nielen zákonným pomenovaním a uvedením príslušného zákonného ustanovenia, ale aj uvedením miesta, času a zpôsobu spáchania, poprípade i uvedením iných skutočností, ktoré sú treba k tomu, aby skutok nemohol byť zamenený s iným, ako aj uvedením všetkých zákonných znakov. Podľa § 125 tr. por. v odôvodnení rozsudku potom súd stručne a jasne vyloží, ktoré skutočnosti vzal za preukázané a o ktoré dôkazy svoje skutkové zistenia oprel a akými právnymi úvahami sa riadil, keď posudzoval preukázané skutočnosti podľa príslušných ustanovení zákona.
Okresný súd sa týmito zákonými

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací