Input:

R 15/1966 (tr.); I. Neoprávněné užívání cizí věci.; II. Adhezní řízení.; III. Doprava. Zákaz činnosti Garance

č. 15/1966 Sb. rozh. tr.
I. Způsobení škody není zákonným znakem trestného činu neoprávněného užívání věci z majetku v socialistickém vlastnictví podle § 133 odst. 1 tr. zák.
II. Majetkovou škodou ve smyslu § 228 tr. ř. může být jen skutečná škoda, kterou obviněný trestným činem způsobil a nikoli škoda, kterou uplatňuje podnik podle vnitropodnikové praxe za použití sankcí administrativní, pracovněprávní, občanskoprávní či jiné povahy.
III. K zákazu činnosti (řízení motorových vozidel).
(Rozsudek Nejvyššího soudu z 30. 11. 1965 - 1 Tz 85/65.)
Rozsudkem okresního soudu v K. ze dne 6. ledna 1965 sp. zn. 2 T 159/64 byl obviněný uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. a trestným činem neoprávněného užívání věci z majetku v socialistickém vlastnictví podle § 133 odst. 1 tr. zák. a byl odsouzen podle § 132 odst. 1 za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody na 15 měsíců nepodmíněně, podle § 49 odst. 1 tr. zák. k trestu zákazu činnosti řízení motorových vozidel na tři roky. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byl zavázán nahradit škodu poškozeným podnikům, a to: Pražským cihelnám n. p. D. v částce 227,40 Kčs, n. p. Silnice KNV v P. částku 191,68 Kčs, závodům Kosmos, n. p. v Č. částku 116,08 Kčs, ČSAD, n. p. v K. částku 1 989,20 Kčs. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byly poškozené podniky Pražské cihelny, Státní silnice KNV v P. a ČSAD v K. odkázány se zbytkem nároků na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.
K odvolání obviněného krajský soud v P. rozsudkem ze dne 18. března 1965 sp. zn. 3 To 85/65 rozhodl tak, že rozsudek soudu I. stupně zrušil ohledně obviněného ve výroku o trestu a náhradě škody, pokud tato byla přiznána poškozeným podnikům Státní silnice n. p., KNV v P. a n. p. Kosmos v Č. a podle § 132 odst. 1 a § 35 odst. 1 tr. zák. při nezměněném výroku o vině uložil obviněnému úhrnný trest nápravného opatření na 12 měsíců s 15 % srážkou ze mzdy ve prospěch státu a trest zákazu řízení motorových vozidel na dobu tří roků.
V ostatních směrech ponechal krajský soud napadený rozsudek nedotčen.
Podle skutkového zjištění soudů se obviněný uvedených trestných činů dopustil tím, že
1. Jako řidič ČSAD, středisko Č. v době od podzimu 1963 do 27. srpna 1964
a) odcizil při převážení uhlí z nádraží v Č. nejméně 121,10 q uhlí ke škodě čtyř národních podniků a toto uhlí přenechal různým osobám,
b) v lomu Státních silnic v M. odcizil nejméně 8 m3 prosívky, 2 q cementu a 0,715 m3 borových prken a fošen v hodnotě SMC 699,38 Kčs,
c) v Č. v n. p. Kosmos odcizil mýdlo a stolní olej v hodnotě nejméně 116,08 Kčs,
d) nejméně 21 tzv. černými jízdami, které prováděl při přepravě různého materiálu, poškodil ČSAD v K., středisko v Č. na tržbách nejméně o částku 1989,20 Kčs.
Ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem Nejvyšší soud rozsudek krajského soudu v celém rozsahu zrušil a krajskému soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění.
Skutková zjištění okresního soudu v K. v rozsudku ze dne 6. ledna 1965 sp. zn. 2 T 159/64, týkající se obviněného a uvedená pod