Input:

15/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou Garance

č. 15/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. ledna 1963
o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou
Dne 29. května 1961 byla v Praze podepsána Smlouva o přátelství mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou.
Se Smlouvou vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 19. září 1961 a president republiky ji ratifikoval dne 11. prosince 1961. Ratifikační listiny byly vyměněny dne 10. ledna 1963 v Djakartě.
Podle svého článku 7 Smlouva nabyla platnosti dne 10. ledna 1963.
České znění smlouvy se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
SMLOUVA
o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou
President Československé socialistické republiky a president Indonéské republiky,
vedeni snahou na základě vzájemného respektování státní svrchovanosti, nevměšování do vnitřních záležitostí, rovnoprávnosti a vzájemných výhod dále rozvíjet a upevňovat přátelské vztahy a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou,
pevně odhodláni přispět ke zmírnění mezinárodního napětí, vytvoření důvěry mezi státy a rozvoji mezinárodní spolupráce,
přesvědčeni o tom, že další upevňování a rozvoj přátelských vztahů a vzájemné spolupráce mezi Československem a Indonésií odpovídá zájmům lidu obou zemí,
přejíce si uskutečňovat ve svých vzájemných vztazích cíle a zásady Organizace spojených národů a rezoluce XIII. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů o opatření k uplatňování a šíření mírových a sousedských vztahů mezi státy,
rozhodli se uzavřít tuto Smlouvu o přátelství a spolupráci:
Článek 1
Obě smluvní strany slavnostně prohlašují, že oba státy se zúčastní všech