Input:

R 15/1962 (tr.); Adhezní řízení. Náhrada škody Garance

č. 15/1962 Sb. rozh. tr.
Náhradu za neoprávnený odber elektriny odberateľovi nie je možné určiť podľa voľného uváženia, lebo v tomto prípade výška nároku je určená špeciálnym právnym predpisom, tj. vyhláškou ministerstva palív a energetiky čís. 83/1955 Ú. v.
Ak nejaký právny predpis nariaďuje ako určiť výšku náhrady spôsobenej škody, nemožno v rozpore s týmto určiť náhradu podľa voľnej úvahy súdu.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu - 7 Tz 58/61)
Okresný súd v Trebišove uznal obžalovaného okrem iného vinným trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve a zaviazal obžalovaného podľa § 228 ods. 1 tr. por., aby nahradil poškodeným Energetickým rozvodným závodom n. p. v Košiciach sumu 29 859,- Kčs.
Krajský súd v Košiciach okrem zmeny výroku o vine a trestu zrušil aj výrok o povinnosti nahradiť škodu a zaviazal obžalovaného na náhradu škody uvedeným energetickým závodom v sume 4928,- Kčs.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona, podanú predsedom Najvyššieho súdu, uvedený rozsudok krajského súdu okrem iného vo výroku o povinnosti obžalovaného nahradiť škodu zrušil a Krajskému súdu v Košiciach nariadil, aby o povinnosti obžalovaného nahradiť spôsobenú škodu znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Krajský súd správne zistil, že obžalovaný, odberateľ elektrického prúdu, začiatkom roku 1960 vykonaním nedovolených manipulácií na elektromeroch vo svojom byte odoberal pre svoje spotrebiče presne nezistené množstvo elektrického prúdu bez registrácie a tým poškodil Energetické rozvodné závody n. p. Okresná správa v Košiciach. Ani podľa nesprávnej štylizácie rozsudku krajského súdu sa nedá presne zistiť, v akom čase a koľko elektrického prúdu použil obžalovaný pre seba bez registrácie, teda bez zaplatenia. Krajský súd sám vo svojom rozsudku, používa zvratu: "najmenej" v čiastke 4928,- Kčs a len podľa okolností prípadu zisťuje asi približné množstvo takto nedovolene odobratého prúdu.
Za takéhoto stavu krajský súd potom rozhodujúc o náhrade škody určil výšku škody podľa voľného uváženia prihliadajúc pritom ale aj na ustanovenia vyhlášky Ministerstva palív a energeticky č. 83/1955 Ú. v. Náhradu za neoprávnený odber elektriny nie je však možné určiť podľa voľného uváženia, lebo v tomto prípade výška nároku je určená špeciálnym právnym predpisom. Podľa vyhlášky Ministerstva palív a energetiky čís. 83/1955 Ú. v. množstvo elektrickej energie pri neoprávnenom odbere sa zisťuje tak, že sa uvažuje plné zaťaženie všetkých u odberateľa zistených spotrebičov, a to pri svetelných počas najmenej 5 hodín denne a pri ostatných spotrebičoch počas najmenej 8 hodín denne. Takto určená denná spotreba sa násobí počtom dní neoprávneného odberu, a ak nemožno zistiť celkové obdobie neoprávneného odberu - ako v súdenom prípade, - počíta sa odber najmenej za 60 dní.
Podľa § 228 ods. 1 tr. por. ak súd uzná obžalovaného vinným, prizná