Input:

R 15/1961; Náhrada škody Garance

č. 15/1961 Sb. rozh.
Porušením bezpečnostních předpisů podle § 12 zák. č. 58/1956 Sb. je nejen porušení konkrétního bezpečnostního předpisu, nýbrž také nezajištění bezpečnosti při práci podle nejnovějších poznatků vědeckých a technických.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 28. října 1960, 4 Cz 117/60).
Žalobou podanou u býv. lidového soudu v Ostravě uplatnil žalobce Státní úřad sociálního zabezpečení regresní nároky podle § 12 zák. č. 58/1956 Sb. proti žalovanému národnímu podniku z důvodu smrtelného úrazu tesaře žalovaného národního podniku, k němuž došlo dne 5. ledna 1958. Zavinění žalovaného podniku na tomto úraze spatřoval žalobce zejména v tom, že lešení nebylo postaveno se zřetelem ke způsobu a druhu prací, které na něm byly prováděny, jakož i s ohledem na druh pracoviště a jeho prostředí vůbec. Lešení nebylo bezpečné a pevné, poněvadž bylo postaveno pouze ze dřeva a proto spadlo. Podle názoru žalobce mělo být v daném případě použito trubkového lešení, a v tomto případě by k úrazu nebylo došlo. Vedení podniku také nezjišťovalo, jak mu to ukládá ustanovení § 120 vl. nař. č. 53/1931 Sb., zda lešení je dosud v řádném stavu.
Lidový soud civilní v Ostravě žalobu zamítl v podstatě z toho důvodu, že žádný bezpečnostní předpis v souvislosti s předmětným smrtelným úrazem nebyl žalovaným podnikem porušen. K tomuto závěru dospěl soud na základě zjištění, které učinil ze znaleckého posudku svazového inspektora práce a ze spisu okresní prokuratury v Ostravě. Na základě těchto důkazů zjistil soud, že při budování lešení, která mají sloužit na provedení oprav příslušného zařízení struskového pěniče, se používá dřevěného materiálu, a to z toho důvodu, že použitím železných částí by mohlo vzniknout nebezpečí skluzu, dále že zaměstnanec, který utrpěl úraz, byl kvalifikovaným tesařem, který sám rozhodoval o způsobu vybudování lešení, o použití materiálu a jeho bezpečnosti.
Krajský soud v Ostravě rozsudek soudu první stolice potvrdil, když po doplnění řízení opětovným výslechem znalce svazového inspektora práce, dospěl k závěru, že odvolání žalobce není důvodné. Z výpovědi znalce zjistil soud - nad rámec zjištění učiněných soudem první stolice - že při použití železných součástí lešení by mohlo vzniknout nebezpečí pokulování nebo skluzu, totiž při použití tzv. profilového materiálu ve tvaru písmen U nebo I; takový materiál se nehodí pro použití lešení toho druhu. Trubkový materiál se k tomuto účelu vůbec nehodí, neboť trubek se používá k zhotovení kolmých lešení, zatímco v daném případě šlo o lešení vodorovné. I v odvolacím řízení setrval znalec na stanovisku, že žalovaný podnik neporušil ani konkrétní ani obecný bezpečnostní předpis, když volil tento způsob práce, jakého bylo před úrazem použito.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím krajského soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Jde o uplatnění regresních nároků podle § 12 zák. č. 58/1956 Sb. z důvodů pracovního úrazu se smrtelnými následky zaměstnance žalovaného podniku, přičemž jen kapitálová hodnota vdovského důchodu činí 138 924,- Kčs a sirotčího důchodu 23 164,69 Kčs; k tomu, pokud se týká celkového regresního nároku žalobce, je třeba