Input:

č. 15/1960 Sb. rozh. tr., Garance

č. 15/1960 Sb. rozh. tr.
Řidiče, který má účast na dopravní nehodě, pokud se bezohledně vzdálí z místa nehody aniž poskytne potřebnou pomoc osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví (§ 228 tr. zák.), nutno zpravidla postihovat přísnými nepodmíněnými tresty odnětí svobody a vedlejšími tresty zejména trestem zákazu činnosti - řízení motorových vozidel.
Ztrátu čestných práv občanských (§§ 43, 44 tr. zák.) nelze uložit i když trest odnětí svobody převyšuje dva roky, pokud byl uložen za nedbalostní trestný čin, byť byl spáchán v souběhu s úmyslným trestným činem na který zákon stanoví horní hranici trestní sazby do dvou roků.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 21. 5. 1959 - 9 To 357/59.)
Obžalovaný dne 18. září 1959 po požití několika dvanáctistupňových piv, řídil svůj motocykl zn. JAWA 250 za husté mlhy nepřiměřenou rychlostí a tak neopatrně, že na chodníku narazil na chodce, způsobil mu otřes mozku prvého stupně, zlomeninu kosti čelní, nosní a těžké vnitřní zranění a když mu toto zranění způsobil, z místa činu odejel.
Lidový soud v Novém Strašecí uznal obžalovaného vinným trestnými činy ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 222 odst. 1, 2 tr. zák. a neposkytnutí pomoci podle § 228 tr. zák. a uložil mu za použití § 22 odst. 1 tr. zák. úhrnný trest odnětí svobody v trvání 5 (pěti) roků.
Podle § 43 a § 44 tr. zák. vyslovil ztrátu čestných práv občanských na dobu 3 roků po odpykání trestu odnětí svobody.
Podle § 51 tr. zák. vyslovil zákaz řízení motorových vozidel na dobu 5ti let.
Podle § 54 tr. zák. vyslovil uveřejnění rozsudku ve vesnických novinách v okrese N. S.
Krajský soud v Praze k odvolání okresního prokurátora a obžalovaného zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o trestu a uložil nový nepodmíněný trest odnětí svobody na dobu tří roků, vedlejší trest zákazu řízení motorových vozidel na dobu deseti roků a uveřejnění rozsudku.
Z odůvodnění:
Z podnětu podaných odvolání přezkoumal odvolací soud napadený rozsudek v rozsahu ustanovení § 283 tr. ř. i správnost postupu řízení jemu předcházejícího. Přesvědčil se, že prvý soud v podstatě správně zjistil skutkový děj a správně posoudil vinu obžalovaného.
Trest pěti roků odnětí svobody, tedy trest na samé horní hranici trestní sazby stanovené v § 222 odst. 2 tr. zák., s ohledem na osobu pachatele a jeho věk neodpovídá všem hlediskům uvedeným v ustanovení §§ 17, 19 tr. zák. I když jde ze strany pachatele o hrubé porušení zásad socialistického soužití, které vyžaduje přísné odsouzení, nelze přehlížet okolnosti svědčící ve prospěch