Input:

15/1959 Sb., Vládní nařízení o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru, platné do 31.10.1990 Archiv

č. 15/1959 Sb., Vládní nařízení o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru, platné do 31.10.1990
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. března 1959
o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé:
§ 1
K dalšímu upevnění socialistických výrobních vztahů a k rozšíření materiální základny socialistického sektoru se tímto nařízením omezují práva nakládat s některými věcmi, které jsou užívány organizacemi socialistického sektoru, a usnadňuje se získat tyto věci do socialistického vlastnictví.
§ 2
(1)  Toto nařízení se vztahuje na věci, které jsou ve vlastnictví fyzických osob nebo soukromých právnických osob a jsou zcela, popřípadě převážně užívány organizacemi socialistického sektoru (dále jen „nájemce”) k plnění jejich úkolů, a to na základě nájemního nebo jiného právního poměru, vzniklého před počátkem účinnosti tohoto nařízení.
(2)  Toto nařízení se nevztahuje na věci užívané na základě právních poměrů vzniklých podle vládního nařízení č. 50/1955 Sb., o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby, a na věci užívané jednotnými zemědělskými družstvy na základě právních poměrů vzniklých podle předpisů upravujících vztahy mezi těmito družstvy a jejich členy.
§ 3
(1)  Pokud se v tomto nařízení nebo v prováděcích předpisech nestanoví jinak, smí jiné osoby než nájemce nakládat s věcmi uvedenými v § 2 odst. 1 (dále jen „najaté věci”) jen se souhlasem výkonného orgánu okresního národního výboru, v jehož obvodu věc je (dále jen „příslušný orgán”).
(2)  Právní úkony, které jsou v rozporu s ustanovením odstavce 1, jsou neplatné.
§ 4
(1)  Nájemce může najatou věc koupit, jestliže ji nezbytně potřebuje k