Input:

R 15/1959; Garance

č. 15/1959 Sb. rozh.
Výše nájemného z provozních místností v budovách socialistického sektoru může být stanovena toliko způsobem připuštěným ve vyhlášce ministerstva vnitra č. 344/1952 Ú. 1., o nájemném z provozních místností v budovách socialistického sektoru, tj. buď dohodou stran, při níž jsou ovšem strany vázány hledisky stanovenými citovanou vyhláškou (pokud nejde o výjimky připuštěné v § 5 cit. vyhlášky), nebo rozhodnutím ONV vydaným na žádost kterékoliv strany.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem z 8. dubna 1958, 7 Co 145/58.)
Žalující národní podnik se domáhá na žalovaném podniku zaplacení dlužného nájemného za rok 1956 z pronajatých provozních místností, a to podle svých skutečných vlastních nákladů.
Lidový soud v Lovosicích a krajský soud v Ústí n. L. žalobu zamítly v podstatě s odůvodněním, že nájemné, jehož se žalobce domáhá, nebylo mezi stranami v uvedené výši ani smluveno ani určeno okresním národním výborem.
Odůvodnění:
Vyhláška ministerstva vnitra č. 344/1952 Ú. 1., o nájemném z provozních místností v budovách socialistického sektoru, která byla vydána podle § 7 vl. nař. č. 235/1949 Sb., o plánování a jiné tvorbě cen, je normou kogentní.
To ovšem znamená i to, že výše nájemného nemůže být určena jiným způsobem, než jaký dovoluje tato vyhláška. Podle ní může být • výše nájemného určena buď dohodou stran, při níž jsou ovšem strany vázány hledisky pro určení této výše ve vyhlášce stanovenými (§ 2 cit. vyhlášky) – pokud nejde o výjimky připuštěné se souhlasem nadřízeného orgánu podle § 5 cit. vyhlášky – nebo rozhodnutím okresního národního výboru vydaným na žádost kterékoli strany. K dohodě o nově požadované výši nájemného nedošlo, neboť nabídka v tom směru žalující stranou učiněná nebyla žalovanou přijata. Podmínky návrhu