Input:

15/1958 Sb., Zákon o změně předpisů o osvojení, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 15/1958 Sb., Zákon o změně předpisů o osvojení, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 94/1963 Sb.]
ZÁKON
ze dne 17. dubna 1958
o změně předpisů o osvojení.
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, se mění a doplňuje takto:
1. K § 63 se připojuje další odstavec tohoto znění:
„(2) Výrokem soudu, že osvojitel bude zapsán v matrice místo rodičů osvojence, vznikne mezi osvojencem a osvojitelem i jeho příbuznými příbuzenský poměr.“
2. § 66 zní:
„(1) Osvojení vznikne soudním výrokem na žádost osvojitele.
(2) K žádosti osvojitele může soud, maje na zřeteli zájem osvojovaného dítěte, vyslovit, že osvojitel bude zapsán v matrice jako otec nebo matka osvojence místo rodičů.
(3) K osvojení, jakož i k výroku podle odstavce 2 je třeba přivolení zákonného zástupce osvojovaného dítěte; je-li toto dítě s to posoudit dosah osvojení i uvedeného výroku, je třeba také jeho souhlasu. Pokud jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte jeho rodiče, není třeba jejich přivolení,
a) jestliže je dítě po dobu nejméně jednoho roku v ústavní péči a rodiče o ně neprojeví po tu dobu žádný zájem, nebo
b) jestliže rodiče neprojeví o dítě žádný zájem po dobu nejméně dvou let, nebo
c) jestliže rodiče dali přivolení k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům; přivolení předem je možno dát jen ústně do protokolu před soudcem nebo před orgánem pověřeným péčí o mládež.

V těchto případech je třeba přivolení opatrovníka, který byl osvojovanému dítěti ustanoven v řízení o osvojení.“
3. § 68 zní:
„(1) Osvojením zaniká rodičovská moc rodičů osvojencových, a je-li osvojenec poručencem, zaniká poručenství.
(2) Vyživovací povinnost vůči osvojenci v jeho dosavadní rodině trvá nadále jen potud, pokud jiné osoby výživou povinné nejsou s to své vyživovací povinnosti dostát; vyživovací povinnost osvojence vůči dosavadní rodině zaniká.
(3) Rodiče osvojence nemají nárok s osvojencem se stýkat.
(4) Je-li osvojitelem manžel