Input:

č. 15/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 15/1956 Sb. rozh. tr.
Ak Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona zruší právoplatný rozsudok ľudového súdu, ktorým bol porušený zákon a nariadil ľudovému súdu, aby o veci znova konal a rozhodol, nemôže ľudový súd rozhodnúť v neprospech obvineného, ak sťažnosť pře porušenie zákona s návrhom na nápravu vadného rozsudku bola podaná po uplynutí šesť mesiacov od právoplatnosti napadnutého rozsudku (t. j. po uplynutí lehoty uvedenej v § 218 ods. 2 tr. por.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 14. októbra 1955, 2 Tz 143/55.)
Obvinený A bol obžalovaný okrem iného tiež pre trestný čin porušenia povinnosti verejného činiteľa podľa § 175 ods. 1 písm. b), c) tr. zák., ktorý obžaloba videla v tom, že tento obvinený ako riaditeľ okresného stavebného podniku dovolil, aby dvom zákazníkom, pre ktorých podnik pracoval, boli faktúrované niektoré práce, hoci neboli vykonané, a to jednému takému zákazníkovi v sume 45.959 Kčs, druhému (MNV) v sume 1.258 Kčs a ďalej, že neoprávnene z majetku podniku požičal dvom osobám cement, stavebné železo a škridlicu a ďalšej osobe daroval 10 q cementu a 10 q vápna a nechal pre ňu pracovať počas jedného mesiaca dvoch murárov zamestnaných v podniku a konečne, že pri výmene zamestnancov nestaral so a to, aby práca týchto bola riadne odovzdávaná a prevzatá.
Ľudový súd v Bardejove okrem iného uznal obvineného A vinným trestným činom porušenia povinnosti verejného činiteľa podľa § 176 ods. 1 písm. c) tr. zák., lebo mal za zistené, že tento obvinený ako riaditeľ okresného stavebného podniku opomenul svoju dozorčiu povinnosť, čím spôsobil, že jednému zákazníkovi bola faktúrovaná suma 45.959 Kčs za práce, ktoré neboli vykonané, ďalej že obvinený neoprávnene z majetku podniku požičal jednej osobe stavebné železo a cement a vydal neoprávnene ďalšej osobe 10 q cementu a 10 q vápna, ktorý stavebný materiál bol po čase podniku opát vrátený. Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Proti tomuto rozsudku podal generálny prokurátor sťažnosť pre porušenie zákona, v ktorej vytkol, že napadnutým rozsudkom bol porušený zákon jednak v neprospech obvineného A (tým, že ľudový súd sa nevyporiadal náležíte s obhajobou tohoto obvineného a že nezistil riadne subjektívnu stránku zažalovaných trestných činov teda v § 2 ods. 3 tr. por., a že uložil obvinenému A nahradiť celé trovy trestného konania, hoci trestné konanie bolo vedené aj proti ďalšiemu obvinenému, teda v § 68 ods. 2 tr. por.), jednak v § 160 ods. 1 tr. por.