Input:

R 15/1954; Garance

č. 15/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Skutečnost, že manžel z určitých důvodů nevyvodil po delší dobu důsledky z příkoří, jichž se na něm dopouštěl druhý manžel, nepostačuje sama o sobě k závěru, že mezi manžely nenastal hluboký a trvalý rozvrat manželství.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 13. října 1953, Cz 336/53.)
Navrhovatelka jako účastnice slyšená uvedla v řízení o rozvod manželství, že její manželství, uzavřené v r. 1927, bylo od počátku nešťastné, že manžel jí nadával a vyhrožoval, opíjel se a dělal dluhy. V opilství dělal výtržnosti, bil děti i navrhovatelku, takže bylo nutno přivolat SNB Navrhovatelka žádala, aby její manželství bylo rozvedeno z viny manžela.
Lidový soud ve Frenštátě p. Radh. návrh na rozvod manželství zamítl.
Krajský soud v Ostravě nevyhověl odvolání navrhovatelky.
Oba soudy nedošly k závěru, že by mezi manžely nastal hluboký a trvalý rozvrat manželství ve smyslu § 30 zák. o právu rod. a to krajský soud v podstatě z těch důvodů, že odpůrcovo chování k navrhovatelce podle výpovědi jí samé bylo stejné už od počátku jejich manželství a přesto spolu v manželství žili, navrhovatelka nikdy neuplatňovala chování odpůrce jako důvod rozvratu manželství, ani si nikomu na jeho chování nestěžovala a když se mluvilo o rodinném životě, prohlašovala, že každý musí něco snést. Krajský soud z toho usuzoval, že navrhovatelka byla se svým rodinným a manželským životem, tak jak byl, vyrovnána a smířena a že proto nemohlo dojít až v poslední době k hlubokému a trvalému rozvratu manželství z těch příčin, které nebyly důvodem rozvratu po celých předcházejících 25 let.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou nejvyššího soudu, že rozsudky obou soudů byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Předpokladem výroku soudu o zrušení manželství rozvodem je, že mezi manžely nastal z důležitých důvodů hluboký a trvalý rozvrat, t. j. takový trvalý stav, který s hlediska společnosti nasvědčuje tomu, že v rodině manželstvím založené nejsou už dány předpoklady životního společenství muže a ženy a kde rodina neposkytuje už ani vhodné prostředí pro výchovu dětí a neslouží jejich zájmům, takže pro společnost není další trvání manželství žádoucí.
Hluboký a trvalý rozvrat manželství není ovšem stav neměnný. I rozvrat manželství podléhá změnám vývoje, vzniká, polevuje a prohlubuje se, jak právě v tom nebo onom období