149/2008 Sb., Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 149/2008 Sb.
[zrušeno č. 316/2017 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. dubna 2008
o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) podmínky poskytování diverzifikační podpory některým pěstitelům cukrové řepy Státním zemědělským intervenčním fondem2) (dále jen „Fond“).
§ 2
Diverzifikační podpora
(1) Žádost o diverzifikační podporu (dále jen „žádost“) může podat fyzická nebo právnická osoba,
a) která uzavřela s cukrovarnickým podnikem3) , který se vzdal kvóty nebo její části, nebo jehož kvóta byla dotčena žádostí o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu4) , smlouvu o dodání cukrové řepy pro hospodářský rok předcházející hospodářskému roku, za který se cukrovarnický podnik vzdal kvóty nebo její části, nebo jehož kvóta byla dotčena žádostí o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu4) ,
b) které byla Fondem přiznána restrukturalizační podpora pro hospodářský rok, za který se cukrovarnický podnik vzdal kvóty nebo její části, nebo jehož kvóta byla dotčena žádostí o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu4) ,
c) která koupila zemědělský stroj, jehož nákup lze spolufinancovat z diverzifikační podpory (dále jen „podporovaný zemědělský stroj“), a to v období od začátku prvního hospodářského roku, za který se cukrovarnický podnik vzdal kvóty nebo její části, nebo jehož kvóta byla dotčena žádostí o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu4) , do 31. března následujícího hospodářského roku,
d) která obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou na žadatele ke dni podání žádosti v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (§ 3a a 3b zákona o zemědělství),

(dále jen „žadatel“).
(2) Podporovanými zemědělskými stroji jsou
a) sklízecí mlátička,
b) sklízecí řezačka,
c) obracecí pluh s mechanickým nebo pneumatickým jištěním proti úniku kapaliny,
d) stroj pro přípravu, prohlubování nebo kypření půdy omezující vodní a větrné eroze,
e) secí stroj umožňující setí do nezpracované nebo částečně zpracované půdy,
f) stroj pro aplikaci kapalných hnojiv omezující emise čpavku do ovzduší nebo stroj pro aplikaci pevných hnojiv, nebo
g) postřikovač,

jejichž měrný tlak na půdu nepřesahuje 200 kPa a byly vyrobeny v období od začátku kalendářního roku
 
 Nahoru