149/2003 Sb., Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění účinném k 1.7.2017

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 149/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. dubna 2003
o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
387/2005 Sb.
(k 31.10.2005)
mění, 39 novelizačních bodů,
též doplňuje přílohy č. 2, 3 a 4
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 35 odst. 5 nahrazuje slova
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 21 vkládá nový odst. 4
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 22 odst. 1 a 2, § 23 odst. 3; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 6 odst. 2 písm. b) a v § 26 vkládá odst. 3
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 35 odst. 5 a § 38
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 25 odst. 1, § 26 odst. 1 písm. e), § 31
232/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 89 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 31 odst. 2
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 5a odst. 3
62/2017 Sb.
(k 1.5.2017)
mění, celkem 35 novelizačních bodů
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 27, § 28, § 29, § 34, § 35, § 36; ruší § 34a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
UVÁDĚNÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN, URČENÝCH K OBNOVĚ LESA A K ZALESŇOVÁNÍ, DO OBĚHU
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1a) a stanoví zásady ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a podmínky, za nichž lze uvádět do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určený k obnově lesa a k zalesňování a pro udržování a zvyšování biologické různorodosti lesa včetně genetické různorodosti stromů a pro trvale udržitelné hospodaření v lesích.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) reprodukčním materiálem lesních dřevin reprodukční materiál druhů dřevin a jejich umělých kříženců, které mají význam pro lesní hospodářství na území Evropské unie nebo v jeho části, zejména ty druhy lesních dřevin, které jsou uvedeny v seznamu druhů lesních dřevin stanoveném vyhláškou (dále jen „reprodukční materiál“)
1. semenný materiál, kterým jsou šišky, plodenství, plody a semena určená k produkci sadebního materiálu nebo k výsevu do porostů,
2. části rostlin, jimiž jsou oddenkové, listové a kořenové řízky, explantáty a embrya pro mikrovegetativní rozmnožování, očka, hříženci, kořeny, rouby, pruty a jiné části rostlin, určené k produkci sadebního materiálu,
3. sadební materiál, kterým jsou rostliny získané ze semenného materiálu, z částí rostlin nebo z přirozeného zmlazení; sadební materiál se podle způsobu pěstování člení na semenáčky, sazenice, poloodrostky a odrostky,
b) identifikovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál získaný ze zdroje semen nebo porostů uznaných podle § 13,
c) selektovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál získaný z porostu uznaného podle § 14,
d) kvalifikovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál získaný ze semenného sadu, rodiče rodiny, ortetu, klonu nebo směsi klonů uznaných podle § 15,
e) testovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál z porostu, semenného sadu, rodiče rodiny, ortetu, klonu nebo směsi klonů uznaných podle § 16,
f) geneticky modifikovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál, jehož dědičný základ byl změněn genetickou modifikací,1)
g) zdrojem reprodukčního materiálu
1. zdroj semene, jímž je strom nebo skupina stromů rostoucí na pozemku určeném k plnění funkcí lesa,2) popřípadě i strom rostoucí mimo les,3) pro generativní způsob reprodukce,
2. porost, jímž je ohraničená populace stromů, má-li odpovídající stejnorodé složení, pro generativní i vegetativní způsob reprodukce,
3. semenný sad, jímž je účelová výsadba selektovaných klonů nebo reprodukčního materiálu získaného z rodiče rodiny, který je izolován nebo obhospodařován tak, že sprášení pylem pocházejícím z rostlin nacházejících se mimo semenný sad je vyloučeno nebo omezeno, pro generativní způsob reprodukce,
4. rodič rodiny, jímž je strom určený k produkci potomstva kontrolovaným nebo volným opylováním určeného jednoho
 
 Nahoru