Input:

149/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Investy, podniku zahraničního obchodu, ve znění účinném k 1.1.1969 Archiv

č. 149/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Investy, podniku zahraničního obchodu, ve znění účinném k 1.1.1969
[zrušeno č. 542/2006 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 28. prosince 1965
o zřízení INVESTY, podniku zahraničního obchodu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
193/1968 Sb.
(k 1.1.1969)
mění
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
§ 1
Zřizuje se podnik pro zahraniční obchod, jehož název zní: INVESTA, podnik zahraničního obchodu (dále jen „podnik“).
§ 2
(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz ložisek, dále strojů a zařízení pro textilní, konfekční, kožedělný a obuvnický průmysl, jakož i zařízení pro jejich montáž.
(2) K oprávnění podniku náleží také dodávat části zařízení, náhradní díly, komponenty, projekty, montáž a technickou pomoc, popřípadě stavební části dodávek, vesměs pokud to souvisí se zbožím podniku vyhrazeným.
(3) Jednotlivé druhy zboží, jehož vývoz nebo dovoz je podniku vyhrazen, stanoví podrobně ministr zahraničního obchodu zvláštním opatřením.
(4) Podnik je oprávněn provozovat veškerou činnost souvisící s předmětem jeho podnikání.
§ 3
Sídlem podniku je Praha
§ 4
(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.
(2) Podnik je hospodářskou organizací, která hospodaří samostatně a odpovídá za své závazky svým jměním.
(3) Stát ani jiné organizace neručí za jednání a závazky podniku.
(4) Podnik neručí za závazky státu ani jiných organizací.
(5) Jako vlastník nemovitého majetku se zapisuje podnik.
§ 5
(1) Podnik řídí generální ředitel jmenovaný ministrem zahraničního obchodu a jemu osobně odpovědný.
(2) Generální ředitel zastupuje podnik navenek a je oprávněn ke všem opatřením a rozhodnutím ve správě podniku.
(3) Generální ředitel skládá při svém jmenování ministru zahraničního obchodu slib, že bude svědomitě plnit své povinnosti.
(4) Na návrh generálního ředitele pověří ministr zahraničního obchodu jednoho nebo několik náměstků generálního ředitele jeho zastupováním v plném rozsahu jeho pravomoci.
(5) Ministr zahraničního obchodu může učinit vhodná opatření k zatímnímu vedení správy a řízení podniku.
§ 6
Základní jmění podniku činí 22 000 000 Kčs.
§ 7
(1) Podnik náleží do působnosti ministerstva zahraničního obchodu.
(2) Bližší předpisy o poslání a hlavních úkolech podniku, o jeho organizaci, hospodaření, provádění obchodní činnosti a o dozoru ministerstva zahraničního obchodu vydává

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací