Input:

149/1964 Sb., Vyhláška Ústředního geologického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geologických prací, platné do 31.12.1967 Archiv

č. 149/1964 Sb., Vyhláška Ústředního geologického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geologických prací, platné do 31.12.1967
[zrušeno č. 128/1967 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ústředního geodetického úřadu
ze dne 30. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických prací
Ústřední geologický úřad v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška upravuje všechny dodávky geologických prací. Těmito pracemi se rozumějí zejména:
a) ucelený soubor geologických prací včetně projektu a geologického posudku (závěrečné zprávy) buď
aa) z oboru ložiskové geologie, nebo
bb) z oboru stavební geologie, hydrogeologie a balneologie;
b) dílčí práce, tj.
aa) vrtné a jiné technické práce prováděné podle projektu odběratele a za jeho řízení, nebo
bb) vyhodnocovací práce podle požadavků odběratele (např. vyhodnocení geologické, geochemické nebo geofyzikální dokumentace), poradenská činnost při provádění stavebních prací apod.
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na dodávky geologických prací z dovozu a pro vývoz.
§ 2
Hospodářské smlouvy
Na dodávky geologických prací se uzavírají:
a) smlouvy o přípravě dodávek geologických prací,
b) smlouvy o dodávce geologických prací.
§ 3
Smlouva o přípravě dodávek geologických prací
(1) Smlouvou o přípravě dodávek geologických prací si dodavatel a odběratel vytvářejí předpoklady pro stabilizaci vzájemných hospodářských vztahů, pro zkvalitnění plánování, zhospodárnění geologických prací a pro zkracování dodacích lhůt.
(2) Návrh smlouvy o přípravě dodávek předkládá odběratel dodavateli do 31. července pro příští rok nebo pro léta následující. Návrh smlouvy o přípravě dodávek geologických prací zasílá odběratel dodavateli ve dvou vyhotoveních.
(3) Smlouvy o přípravě dodávek uzavírají organizace tehdy, vyžaduje-li to rozsah a význam prací; smlouvy se uzavírají zpravidla na dobu delší jednoho roku.
(4) Smlouva o přípravě dodávek geologických prací obsahuje údaje týkající se budoucích dodávek, zejména:
a) určení požadovaných prací co do místa, druhu a pořadí důležitosti,
b) předpokládaný objem prací v technických jednotkách,
c) předpokládaný náklad podle ceníku.
§ 4
Smlouva o dodávce geologických prací
(1) Smlouva o dodávce geologických prací se uzavírá zpravidla na dobu jednoho roku, výjimečně na dobu kratší, a to na celý objem prací, které mají být v příslušném období provedeny.
(2) Organizace ve smlouvě zpravidla dohodnou:
1. u dodávky prací uvedených v § 1 odst. 1 písm. a), aa) oblast, požadovaný stupeň podrobnosti průzkumu, druh, množství, kategorii a jakost zásob a soupis podkladů, které odběratel předá dodavateli;
2. u dodávky prací uvedených v § 1 odst. 1 písm. a), bb) místo, kde má být průzkum proveden, účel a rozsah stavby a označení stupně přípravné a projektové dokumentace, pro níž je průzkum určen (např. výhledová studie, investiční úkol, úvodní projekt), soupis podkladů, které odběratel předá dodavateli a lhůtu, ve které odevzdá