Input:

149/1961 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění, platné do 14.4.1992 Archiv

č. 149/1961 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění, platné do 14.4.1992
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 12. prosince 1961
o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 1 zákona č. 272/1949 Sb., o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty:
Oddíl první
Nákup, zadávání a prodej děl výtvarných umění
§ 1
(1)  Originály děl výtvarných umění (obrazy, sochy, grafiku, díla umění užitého), jakož i tzv. autorské kopie těchto děl v rozsahu prováděcích předpisů k zákonu o dani z obratu1) (dále jen „díla výtvarných umění”) mohou prodávat, pokud není ustanoveno jinak:
a)  autoři těchto děl nebo jejich dědicové;
b)  Český fond výtvarných umění, na Slovensku Slovenský fond výtvarných umění a jejich podniky a krajské složky (dále jen „fondy”);
c)  národní podniky, podniky státního obchodu, podniky místního průmyslu a komunálního hospodářství, lidová družstva spotřební a jiné socialistické organizace, oprávněné k nákupu a prodeji děl výtvarných umění;
d)  majitelé těchto děl, pokud jejich prodej neprovádějí po živnostensku.
(2)  Plošné a plastické rozmnoženiny děl výtvarných umění mohou vydávat jen oprávnění vydavatelé a prodávat jen osoby, které mají oprávnění k rozšiřování těchto rozmnoženin.
(3)  Socialistické organizace zabývající se nákupem a prodejem děl výtvarných umění - s výjimkou speciálních prodejen státní distribuční sítě obchodu klenoty, hodinami a starožitnostmi - mohou prodávat nebo přijímat do komise jen ta díla výtvarných umění žijících autorů, s výjimkou děl architektonických, která jim dodají fondy.
§ 2
(1)  Ústřední úřady a orgány, národní výbory, podniky, lidová družstva, ostatní rozpočtové, hospodářské, společenské a jiné socialistické organizace (dále jen „organizace”) mohou nakupovat díla výtvarných umění žijících autorů s výjimkou děl architektonických, pro vlastní potřebu - pokud jinými předpisy není nákup omezen - výhradně od fondů, a s výjimkou zadávání návrhů na díla umění užitého (§ 4 a § 5) jen jejich prostřednictvím vytvoření takových děl zadávat;2) díla výtvarných umění nežijících autorů mohou nakupovat jen prostřednictvím prodejen státní distribuční sítě obchodu klenoty, hodinami a starožitnostmi, a to po předchozím posouzení galerií, v jejímž obvodu působnosti se dílo nalézá.
(2)  S ohledem na potřebu neustálého zvyšování kultury prostředí organizace plánují v rámci svých běžných plánů a rozpočtů roční i perspektivní plány prostředků na nákup děl výtvarných umění a stanoví způsob jejich použití a umístění.3)
(3)  Plánování, výběr a nákup děl výtvarných umění projednávají a provádějí organizace v součinnosti se svými základními organizacemi KSČ, ROH, popř. ČSM.
(4)  Po schválení plánů a rozpočtů oznámí organizace své požadavky podle odstavce 2 na díla výtvarných umění