Input:

149/1960 Sb., Vyhláška Státní plánovací komise kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú.l., o dokumentaci staveb Archiv

č. 149/1960 Sb., Vyhláška Státní plánovací komise kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú.l., o dokumentaci staveb
VYHLÁŠKA
Státní plánovací komise
ze dne 6. října 1960,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú. l., o dokumentaci staveb
Státní plánovací komise stanoví podle § 9 zákona č. 42/1959 Sb., o dokumentaci staveb:
Čl. 1
Vyhláška č. 152/1959 Ú. l., o dokumentaci staveb, se mění a doplňuje takto:
1. Bod 91 písm. fc) zní:
„91.fc)  dílčí rozpočty objektů a provozních souborů doložené příslušnou částí projektové dokumentace a zpracované generálním projektantem jako podklady pro sestavení návrhu limitu odbytové ceny s generálním nebo přímým finálním dodavatelem, a to postupně na celý rozsah dodávek.”
2. Bod 98 zní:
„98.  Dodavatelé (body 13 až 16) a jiné orgány a organizace jsou povinny poskytnout údaje uvedené v bodě 91 generálnímu projektantovi, popřípadě investorovi bezplatně do 30 dnů, není-li sjednána jiná lhůta; odmítnutí dodávky musí dodavatelé sdělit do 15 dnů.”
3. Bod 132 zní:
„132.  Generální projektant a investor projednají s dodavatelem (body 13 až 16)1před schválením zadávacího (jednostupňového) projektu návrh limitu odbytové ceny, a to na základě projednání podle bodu (91.fc). Nedošlo-li před tím k projednání podle bodu 91, je dodavatel oprávněn jednání o návrhu limitu odbytové ceny do té doby odsunout.
Dodavatel je povinen projednat návrh limitu odbytové ceny do 15 dnů ode dne doručení návrhu doloženého příslušnou částí zadávacího (jednostupňového) projektu, nedojde-li z vážných hospodářských důvodů k jiné dohodě o této lhůtě; návrh limitu odbytové ceny dohodnutý přitom je podkladem pro schvalovací řízení.
Zkrácení lhůt projednání návrhu limitu odbytové ceny, u nichž jednání nebylo ke dni 1. října 1960 dokončeno, dohodnou strany s přihlédnutím k ustanovení této vyhlášky.”
4. Bod 133 zní:
„133.  Vzniknou-li při schvalovacím řízení úpravy ovlivňující návrh limitu odbytové ceny, projedná je investor za účasti generálního projektanta s příslušnými dodavateli. Pokud nejsou výsledky tohoto jednání v souladu s rozhodnutím schvalujícího orgánu, předloží je investor tomuto orgánu k vyslovení souhlasu; není-li tento souhlas udělen podle návrhu dodavatelů, postupuje se podle bodu 135.”
5. Bod 134 zní:
„134.  Dodavatel je oprávněn požadovat do zahájení stavby (etapy)2úpravu schváleného limitu odbytové ceny, pokud vyplyne