Input:

148/2019 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 148/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. června 2019
o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ OBECNÝCH PODMÍNEK PRO PRODUKCI VČELAŘSKÝCH PRODUKTŮ A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie“) bližší podmínky poskytování dotací na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů původem z České republiky a jejich uvádění na trh chovatelem včel evidovaným podle plemenářského zákona2) (dále jen „dotace“).
§ 2
Druhy opatření
Dotaci lze poskytnout na tato opatření:
a) technická pomoc,
b) boj proti varroáze,
c) racionalizace kočování včelstev,
d) úhrada nákladů na rozbory medu a
e) obnova včelstev.
§ 3
Žádost o dotaci
(1) Žádost o dotaci na opatření podle § 2 (dále jen „žádost“) doručí žadatel o dotaci podle § 4 až 12 Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři do 1. srpna ve včelařském roce3) , ve kterém žádá o dotaci na opatření podle § 2 (dále jen „příslušný včelařský rok“).
(2) Žadatel o dotaci podle § 4 až 12 v žádosti uvede vedle údajů podle § 37 odst. 2 správního řádu
a) opatření podle § 2, na které žádá dotaci podle § 4 až 12, a
b) další údaje nezbytné pro posouzení žádosti stanovené v § 4 až 12.
(3) Žadatel k žádosti doloží další doklady stanovené v § 5 až 12.
§ 4
Technická pomoc
Dotaci na opatření podle § 2 písm. a) Fond poskytne na
a) pořádání vzdělávací akce pro chovatele včel zaměřené na témata uvedená v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
b) vedení včelařského kroužku pro děti a mládež zaměřeného na témata uvedená v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
c) pořízení nového zařízení pro chovatele včel, na které nebyla dosud poskytnuta dotace, podle částí C a D přílohy č. 1 k tomuto nařízení, nejméně v hodnotě 20 000 Kč,
d) pořádání výstavy nebo účast na výstavě a jiné kulturní akci podle částí E a F přílohy č. 1 k tomuto nařízení, nejméně v hodnotě 20 000 Kč uznatelných nákladů a