148/2006 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 148/2006 Sb.
[zrušeno č. 272/2011 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. března 2006
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, k provedení § 30, 32 a § 34 odst. 1 a podle § 134c odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
(1) Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje
a) hygienické limity hluku a vibrací pro místo určené nebo obvyklé pro výkon činnosti zaměstnanců (dále jen „pracoviště“), minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců a hodnocení rizik hluku a vibrací pro pracoviště,
b) hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor,
c) hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní prostor staveb,
d) způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu.
(2) Toto nařízení se nevztahuje na
a) hluk z užívání bytu,
b) hluk a vibrace způsobené prováděním a nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí,
c) akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchranou lidského života, zdraví a majetku.
ČÁST DRUHÁ
HLUK NA PRACOVIŠTI
§ 2
Ustálený a proměnný hluk
(1) Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu (dále jen „přípustný expoziční limit“) ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB, nebo
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s,
pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce náročná na pozornost a soustředění a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
(3) Hygienický limit pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce rutinní povahy včetně velínu vyjádřená ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T se rovná 60 dB. Jako doba hodnocení se v tomto případě přednostně volí doba trvání rušivého hluku.
(4) Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště ve stavbách pro výrobu a skladování, s výjimkou pracovišť uvedených v odstavcích 2 a 3, kde hluk nevzniká pracovní činností vykonávanou na těchto pracovištích, ale na tato pracoviště proniká ze sousedních prostor nebo je způsobován větracím nebo vytápěcím zařízením těchto pracovišť vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A je LAeq,T, se rovná 70 dB; na ostatních pracovištích nesmí tato hladina překročit 55 dB.
(5) Pokud pracovní doba v průběhu pracovního týdne není rovnoměrně rozložena nebo když se hladina hluku v průběhu týdne sice mění, avšak jednotlivé denní expozice hluku se neliší o více než 10 dB v LAeq,T od dlouhodobého průměru a při žádné z expozic není překročena hladina akustického tlaku LAmax 107 dB, lze použít hodnocení podle průměrné týdenní expozice hluku.
(6) Průměrná týdenní expozice hluku LAeq,w se určí podle vztahu

kde n. . . je počet pracovních dnů během pracovního týdne.
§ 3
Impulsní hluk
(1) Přípustný expoziční limit impulsního hluku
 
 Nahoru