Input:

148/2003 Sb., Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění účinném k 1.7.2017 Garance

č. 148/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. dubna 2003
o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
342/2005 Sb.
(k 13.9.2005)
v § 2 odst. 1 písm. k) vkládá slova
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 23 odst. 3 nahrazuje slova
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 4 odst. 2 písm. b)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 23 odst. 3
232/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 14 novelizačních bodů
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v části první ustanovení hlavy III
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje podmínky a postupy ochrany, konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů, které se nacházejí na území České republiky a jsou významné pro výživu a zemědělství, pro uchování biologické a genetické rozmanitosti světového přírodního bohatství a pro umožnění jejich využívání pro potřeby současných i budoucích generací.1) Tyto podmínky a postupy jsou upraveny v Národním programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (dále jen „Národní program“).
(2) Tento zákon dále upravuje
a) shromažďování, hodnocení a dokumentaci genetických zdrojů,
b) práva a povinnosti fyzických a právnických osob při ochraně, konzervaci a využívání genetických zdrojů a při výkonu činností s tím souvisejících,
c) výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, a ukládání sankcí za jejich porušování.
(3) Tento zákon se nevztahuje na genetické zdroje rostlin, které tvoří reprodukční materiál lesních dřevin.2)
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) genetickým zdrojem rostliny odrůda3) pěstované rostliny, krajová odrůda pěstované rostliny, šlechtitelská a genetická linie nebo příbuzný planý druh rostliny, které jsou využitelné pro výživu a zemědělství, jsou zdrojem genetické rozmanitosti a jejich druh nebo rod je zařazen do Národního programu,
b) genetickým zdrojem mikroorganismu druh, kmen nebo rasa viroidů, virů, fytoplasem, bakterií, kvasinek, hub, sinic nebo řas, které jsou zařazené do Národního programu,
c) genetickou linií soubor geneticky shodných jedinců,
d) vzorkem genetického zdroje odebraný rozmnožovací materiál3) nebo jiná část pěstované rostliny nebo odebraná část kultury druhu, kmenu nebo rasy mikroorganismu, umožňující přenos a regeneraci genetického zdroje při zachování jeho genetického základu,
e) kolekcí genetických zdrojů sbírka vzorků genetických zdrojů shromážděná, hodnocená, dokumentovaná a konzervovaná v rámci Národního programu a uspořádaná podle rodů nebo druhů,
f) polní kolekcí kolekce genetických zdrojů rostlin vegetativně množených a uchovávaných v polní výsadbě,
g) konzervací genetických zdrojů dlouhodobé uchovávání vzorků genetických zdrojů při zachování jejich genetického základu a schopnosti reprodukce,
h) konzervací genetických zdrojů ex situ konzervace genetických zdrojů mimo místo jejich původního výskytu zajišťovaná v genobance, v