Input:

148/1961 Sb., Vládní nařízení o zaopatřovacím příspěvku při vojenském cvičení vykonávaném členy jednotných zemědělských družstev a umělci, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 148/1961 Sb., Vládní nařízení o zaopatřovacím příspěvku při vojenském cvičení vykonávaném členy jednotných zemědělských družstev a umělci, platné do 30.6.1964
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. prosince 1961
o zaopatřovacím příspěvku při vojenském cvičení vykonávaném členy jednotných zemědělských družstev a umělci
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 65 odst. 2 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, a § 11 odst. 1 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v ozbrojených silách a jejich rodinných příslušníků:
§ 1
(1)  Vykonávají-li členové jednotných zemědělských družstev nebo ostatní stálí pracovníci v těchto družstvech, kteří nejsou k družstvu v pracovním poměru ani jeho členy (dále jen „družstevníci”), vojenské cvičení nebo jinou službu v ozbrojených silách s výjimkou vojenské základní a náhradní služby (dále jen „vojenské cvičení”) a trvalo-li jejich důchodové zabezpečení podle předpisů o důchodovém zabezpečení (pojištění) členů jednotných zemědělských družstev před nastoupením vojenského cvičení nepřetržitě alespoň tři měsíce, náleží jim a jejich rodinným příslušníkům zaopatřovací příspěvek. Splnění podmínky trvání důchodového zabezpečení alespoň po dobu tří měsíců se nevyžaduje, jestliže tato podmínka nemohla být splněna z důvodů obecného zájmu nebo z jiných vážných důvodů.
(2)  Zaopatřovací příspěvek činí za každý měsíc vojenského cvičení:
a)  50 % průměrné pracovní odměny družstevníka, nepečuje-li o žádného rodinného příslušníka,
b)  65 % průměrné pracovní odměny družstevníka, pečuje-li o jednoho rodinného příslušníka,
c)  90 % průměrné pracovní odměny družstevníka, pečuje-li o dva rodinné příslušníky,
d)  95 % průměrné pracovní odměny družstevníka, pečuje-li o tři nebo více rodinných příslušníků.
Za část kalendářního měsíce, po kterou družstevník vykonával vojenské cvičení, náleží poměrný díl zaopatřovacího příspěvku.
(3)  Zaopatřovací příspěvek se snižuje o částku odpovídající hodnotě pracovních odměn, které je družstvo povinno poskytovat rodině družstevníka po dobu jeho vojenského cvičení; přitom se nehledí k přídavkům na děti, které družstvo poskytuje družstevníkovi.
(4)  Průměrnou pracovní odměnou se rozumí dvanáctina příjmů z pracovní činnosti (peněžitých i naturálních) přijatých od družstva v době posledních 12 kalendářních měsíců před nastoupením vojenského cvičení; přitom se z této doby vylučují doby uznané pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz. U pracovníků, kteří jsou vysláni ke kádrovému posílení jednotných zemědělských družstev, se započítává do příjmů z pracovní činnosti též příplatek k pracovním odměnám poskytovaný ze státních prostředků. Trvalo-li členství v družstvu po dobu kratší než 12 měsíců, počítá se průměrná pracovní odměna za tuto kratší dobu z plánované pracovní odměny.
§ 2
(1)  Umělci, který byl povolán k vojenskému cvičení, a jeho rodinným příslušníkům náleží po dobu vojenského cvičení zaopatřovací příspěvek, který činí za každý měsíc vojenského cvičení:
a)  700 Kčs, nepečuje-li umělec o žádného rodinného příslušníka,
b)