Input:

č. 148/1954 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 148/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Rozhodnutie súdu o výchove a výžive maloletého dieťaťa môže byť nahradené len dohodou oboch rodičov, schválenou súdom (§ 251 ods. 1 veta druhá o. s. p.); dohodou medzi maloletým dieťaťom a rodičom, hoci i súdom schválenou, také rozhodnutie nahradené byť nemôže.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 13. augusta 1954, Cz 314/54).
Matka maloletých detí zomrela 16. januára 1950, v dôsledku čoho otec zveril ich výchovu a opateru ich tetke a na ich výživu prispieval mesačne sumou asi 1000 Kčs, pričom im občas kupoval niečo šatstva. Od 1. júna 1953 však otec prestal sa starať o svoje maloleté deti, na ich výživu ničím neprispieval a preto v zastúpení detí dala ÚOM podnet súdu, aby bolo rozhodnuté, že deti sa umiesťujú u svojej tety, že počas ich umiestenia u tetky rodičovská moč otca sa necháva spočívať a otec sa zaväzuje, aby okrem rodinných prídavkov platil na vyživovanie svojich maloletých detí po 150 Kčs mesačne počínajúc od 1. júna 1953. Na ústnom pojednávaní bola ÚOM ustanovená opatrovníkom maloletých detí pre toto konanie a po vyjadrení tetky detí, že je ochotná o maloleté deti sa starať, bola uzavretá dohoda, podľa ktorej maloleté deti sa umiesťujú u svojej tetky, rodičovská moc otca počas tohto umiestenia sa necháva spočívať a že otec sa zaväzuje platiť na vyživovanie svojich maloletých detí po 125 Kčs mesačne počínajúc od 1. júla 1953, pričom rodinné prídavky budú odvádzané priamo do rúk tetky detí a do výživného poskytovaného otcom sa nezapočítavajú.
Ľudový súd v Novom Meste n/Váhom uznesením dohodu schválil s odôvodnením, že o výchovu a opateru detí je u tetky dobre postarané, kedže ako ich blízka príbuzná k ním lne rodičovskou láskou, dohodnutá výška príspevkov otca vraj zodpovedá potrebám deti a zárobkovým a majetkovým pomerom otca a konečne spočívanie rodičovskej moci otca bolo odôvodnené tým, že otec pre svoje zamestnanie nemôže sa priamo venovať výchove detí.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že usnesením ľudového súdu bol porušený zákon, uznesenie toto zrušil a ľudový súd upravil, aby vo veci ďalej konal a znova rozhodoval.
Z odôvodnenia:
Podľa § 39 ods. 1 zák. o rod. práve o výživu a výchovu dieťaťa sú í povinní rovnako sa starať obidvaja rodičia, pričom v zmysle § 73 cit. zák. rozsah vyživovacej povinnosti je daný odôvodnenými potrebami dieťaťa a zárobkovými a majetkovými možnosťami rodičov; ak pravda jeden z rodičov nežije, pripadá starostlivosť o dieťa primerane ustanoveniu § 73 cit. zák. na pozostalého rcdiča. V prípade, že takýto jediný rodič dieťaťa neplní svoje