Input:

148/1950 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních dopravních podnicích Garance

č. 148/1950 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních dopravních podnicích
ZÁKON
ze dne 25. října 1950,
kterým se mění a doplňuje zákon o národních dopravních podnicích.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č. 311/1948 Sb., o národních dopravních podnicích, se mění a doplňuje takto:
1. V § 7 odst. 1 se mění název národního podniku „Československé dráhy” na „Československé státní dráhy” a název národního podniku „Československá automobilová doprava” na „Československá státní automobilová doprava”.
2. § 8 odst. 4 zní:
„(4)  Ministr dopravy může v dohodě s ministrem financí do národních podniků již zřízených začlenit též jiný národní majetek nebo převést na ně závazky patřící k národnímu majetku; náleží-li takový majetek nebo závazky do pravomoci jiného ministra, učiní tak v dohodě s tímto ministrem. Naopak může ministr dopravy v dohodě s ministrem financí vyjmouti jednotlivé majetkové části nebo závazky z národních podniků zřízených podle tohoto zákona a v dohodě s věcně příslušným ministrem je převést do jeho pravomoci, aby o nich učinil opatření ve vlastním oboru působnosti.”
3. § 8 odst. 6 se zrušuje.
4. Za § 8 se vkládá nový § 8a tohoto znění:
㤠8a.
Správa majetku.
(1)  Vlastníkem majetku národního podniku je stát; národnímu podniku je takový majetek svěřen do správy. Ve věcech tohoto majetku národní podnik vystupuje a jedná vlastním jménem.
(2)  Pokud není jinak stanoveno, zapisuje se ve veřejných knihách, úředních rejstřících nebo seznamech vedených podle československého práva jako vlastník nemovitosti nebo práva; které má národní podnik ve správě, československý stát s vyznačením tohoto národního podniku.
(3)  Pokud jde o majetek začleněný do národního podniku podle § 8, konají se zápisy na návrh tohoto národního podniku podle listiny, kterou o tom vydá ministerstvo dopravy nebo jím pověřený orgán.
(4)  Národní podnik nesmí zcizit části majetku svěřeného do jeho správy, které jsou určeny k tomu, aby jich trvale užíval. Jednání příčící se tomuto zákazu nemají právních následků.
(5)  K majetkovým částem uvedeným v odstavci 4 nemohou třetí osoby nabýt zástavních nebo jiných věcných práv ať knihovních nebo neknihovních.
(6)  Výjimky ze zákazu zcizení podle odstavce 4 a zákazu zatížení podle odstavce 5 povoluje ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem financí.
(7)  Závazky národního podniku lze uspokojit toliko z majetku jemu svěřeného do správy, který není určen k tomu, aby ho národní podnik trvale užíval.
(8)  Z majetku, který má národní podnik ve správě, nelze žádati ani dosíci uspokojení pohledávek za státem.”
5. § 9 zní:
㤠9.
Právní postavení.
(1)  Národní podniky jsou samostatné právnické osoby.
(2)  Národní podniky se zapisují do podnikového rejstříku. V návrhu zápisu do tohoto rejstříku uvede národní podnik název, den zřízení, sídlo a způsob jeho zastupování a podpisování.
(3)  Národnímu podniku „Československá státní automobilová doprava” přísluší právo vyvlastnění v rozsahu nezbytně nutném pro jeho vybudování a řádný provoz podle obdoby předpisů pro vyvlastnění k účelům drážním.”
6. § 11 zní:
㤠11.
Zásady