Input:

147/2008 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění účinném k 1.5.2020 Garance

č. 147/2008 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. dubna 2008
o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
400/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění přílohu č. 3; nové přechodné ustanovení
29/2014 Sb.
(k 1.3.2014)
mění § 7 odst. 2 písm. a) a § 9 odst. 3 písm. a)
308/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5 písm. g); ruší přílohu č. 3; nové přechodné ustanovení
113/2015 Sb.
(k 13.5.2015)
vkládá nový § 10a; nové přechodné ustanovení
29/2016 Sb.
(k 1.2.2016)
mění; nové přechodné ustanovení
36/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 3, § 4, § 5, § 6, § 7 a § 7a; nové přechodné ustanovení
49/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 5 písm. g); nové přechodné ustanovení
314/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění § 5 písm. c)
64/2020 Sb.
(k 15.3.2020)
mění § 4, § 5, § 7, § 7a, § 8, § 9 a přílohu; nové přechodné ustanovení
217/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
vkládá § 10b; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu (dále jen „titul zachování hospodářského souboru“) ve formě částečné kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů v oblastech Natura 2000, vymezených zákonem o ochraně přírody a krajiny2) .
§ 2
Podmínky zařazení do titulu zachování hospodářského souboru
(1) Do titulu zachování hospodářského souboru může být podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího podporu rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)3) , zařazen
a) vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa, vymezeného lesním zákonem jako lesní pozemek4) (dále jen „lesní pozemek“),
b) sdružení vlastníků lesního pozemku, jde-li o sdružení s právní subjektivitou, nebo
c) spoluvlastník lesního pozemku, a to za podmínky písemného souhlasu spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů5) ,

(dále jen „žadatel“).
(2) Do titulu zachování hospodářského souboru lze zařadit celou porostní skupinu6) na lesním pozemku, která 100 % své plochy leží na území Natura 20002) a nenachází se v katastrálních územích hlavního města Prahy7) (dále jen „vybraná porostní skupina“).
(3) Do titulu zachování hospodářského souboru lze zařadit vybranou porostní skupinu, která má alespoň jednu etáž6) , jež splňuje následující podmínky:
a) náleží do jednoho z podporovaných porostních typů hospodářského souboru8) uvedeného v příloze k tomuto nařízení,
b) je ve věku alespoň začátku doby obnovy; pro účely tohoto nařízení se začátek doby obnovy vypočte jako rozdíl mezi obmýtní dobou a polovinou obnovní doby8) ,

(dále jen „zvolená etáž“).
(4) V případě víceetážové vybrané porostní skupiny musí parciální plocha zvolené etáže, uvedená v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově6) (dále jen „plán nebo osnova“), popřípadě součet parciálních ploch zvolených etáží, dosahovat alespoň 50 % plochy vybrané porostní skupiny.
(5) Žadatel musí mít platný plán nebo osnovu pro vybranou porostní skupinu uloženy v digitální formě v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (dále jen „datový sklad“).
(6) Žadatel v terénu viditelně označí hranice vybrané porostní skupiny, které nejsou jednoznačně identifikovatelné.
§ 3
Žádost o zařazení do titulu zachování hospodářského souboru
(1) Žádost o zařazení do titulu zachování hospodářského souboru (dále jen „žádost o zařazení“) doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři pro příslušný