Input:

147/2002 Sb., Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění účinném k 15.1.2020 Garance

č. 147/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. března 2002
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
21/2004 Sb.
(k 23.1.2004)
mění § 3, § 5, v § 6 doplňuje odst. 5
317/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
v § 2 odst. 1 doplňuje písm. g), a odst. 3, mění § 3 odst. 4, v § 7 doplňuje odst. 6 a 7
321/2004 Sb.
(k 28.5.2004)
v § 3 doplňuje písm. h)
ÚZ 462/2004 Sb.
 
 
441/2005 Sb.
(k 10.11.2005)
v § 2 odst. 1 doplňuje písm. h), odst. 4, v § 3 odst. 1 písm. d) ruší bod 2, v § 6 vkládá odst. 3 a 6, v § 11 vkládá slova
553/2005 Sb.
(k 30.12.2005)
mění § 3 (vkládá odst. 3) a § 7 (doplňuje odst. 8)
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 4 odst. 1 písm. d)
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
v § 2 vkládá odst. 5
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 29 novelizačních bodů
179/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2 odst. 2 a § 5 odst. 4 písm. c)
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 7
299/2017 Sb.
(k 1.12.2017)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
369/2019 Sb.
(k 15.1.2020)
mění § 2, § 5 a § 7
Účinnost zákona byla stanovena k 14.12.2019, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 31.12.2019. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
§ 1
(1) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“) je správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“). Ústav provádí rovněž odborné a zkušební úkony (§ 2) a odborné činnosti (§ 3).
(2) Ústav je organizační složkou státu,1) je účetní jednotkou.2) Sídlem Ústavu je Brno.
(3) V čele Ústavu je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
§ 2
Působnost Ústavu na jednotlivých úsecích podle zvláštních zákonů
(1) Ústav provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony a kontrolní a dozorové činnosti podle zvláštních zákonů4) , 20, a to na úseku
a) vinohradnictví,
b) krmiv,
c) odrůd, osiv a sadby pěstovaných rostlin,
d) ochrany chmele,
e) hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů, upravených kalů a sedimentů,
f) monitoringu zemědělských půd a agrochemického zkoušení zemědělských půd,
g) ochrany práv k odrůdám rostlin,
h) rostlinolékařské péče.
(2) Ústav na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty podle zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy5) provádí státní odbornou kontrolu, kontrolu a zkoušky těchto organismů a produktů a sleduje účinnost geneticky modifikovaných organismů využívaných k ochraně rostlin a rezistenci škodlivých organismů k produktům geneticky modifikovaných organismů. V případě zjištění porušení stanovených povinností Ústav podává podnět České inspekci životního prostředí k zahájení správního řízení a informuje o tom Ministerstvo životního prostředí. Ústav dále provádí pro Státní zemědělský intervenční fond odborné a kontrolní činnosti v oblasti pěstování geneticky modifikovaných odrůd podle zákona o zemědělství4a) .
(3) Ústav dále plní úkoly vyplývající pro něj z přímo použitelných předpisů Evropské unie, zejména vykonává úřední kontrolu28) a dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z těchto přímo použitelných předpisů Evropské unie.
(4) Ústav dále provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zákona o ekologickém zemědělství21) a podle zákona o zemědělství4a) v souladu s předpisy Evropské unie v rozsahu stanoveném podle zvláštního zákona20) a v rámci své působnosti je orgánem dozoru podle nařízení Evropské unie upravujícího akreditaci a dozor nad trhem22) .
(5) Ústav dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství5c) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém5d) . Ústav dále také provádí tyto kontroly podmíněnosti v oblasti povrchových nebo podzemních vod.
§ 2a
(zrušen zák. č. 299/2017 Sb. k 1.12.2017)
§ 3
Další činnosti Ústavu
(1) Ústav vykonává i odborné činnosti