Input:

147/1964 Sb., Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, ministerstva školství a kultury a Ústřední správy spojů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací, periodických publikací, hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků, platné do 31.3.1980 Archiv

č. 147/1964 Sb., Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, ministerstva školství a kultury a Ústřední správy spojů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací, periodických publikací, hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků, platné do 31.3.1980
VYHLÁŠKA
ministerstva spotřebního průmyslu, ministerstva školství a kultury
a Ústřední správy spojů
ze dne 30. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací, periodických publikací, hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků
Ministerstvo spotřebního průmyslu, ministerstvo školství a kultury a Ústřední správa spojů v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky, stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
Společná ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
(1)  Tato vyhláška upravuje dodávky
a)  neperiodických publikací,1)
b)  periodických publikací (periodického tisku,2)
c)  hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků.
(2)  V rámci stanoveném v odstavci 1 upravuje:
a)  část druhá - hospodářsko-právní vztahy při dodávkách výrobků z podniků polygrafického průmyslu; na kooperační vztahy mezi polygrafickými podniky se vztahuje přiměřeně;
b)  část třetí - hospodářsko-právní vztahy při dodávkách neperiodických publikací
aa)  mezi nakladatelskými organizacemi (dále jen „nakladatelství”) a organizacemi knižního velkoobchodu (dále jen „knižní velkoobchod”),
bb)  mezi knižním velkoobchodem a odběratelskými organizacemi (dále jen „knižní obchod”), ustanovení třetí části se nevztahují na dodávky zájmových a účelových neperiodických publikací3) a na dodávky antikvariátu;
c)  část čtvrtá - hospodářsko-právní vztahy mezi vydavatelskými podniky a organizacemi spojů při rozšiřování periodického tisku.
(3)  Mimo případy výslovně uvedené v jednotlivých ustanoveních mohou se organizace dohodnout na odchylkách od ustanovení této vyhlášky při dodávkách hudebnin, drobné grafiky, výrobků tištěných světlotiskem, učebních textů, skript a fotopohlednic a dále na odchylkách z ustanovení části třetí při dodávkách učebnic.
(4)  Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na dodávky pro vývoz a z dovozu.
§ 2
Odchylka množství
(k § 175 zákona)
(1)  Pokud není dále stanoveno, popřípadě dohodnuto jinak, může se dodávka z výrobně technických důvodů odchylovat od nákladu sjednaného ve smlouvě nejvýše:
a)  u neperiodických publikací
při nákladu do 5000 výtisků o 2 %
při nákladu od 5001 do 20 000 výtisků o 1, 5 %
při nákladu nad 20 000 výtisků o 1 %
u hudebnin, učebních textů a skript při nákladu do 1000 výtisků o 4 %
při nákladu nad 1000 výtisků stejně jako u ostatních neperiodických publikací;
u neperiodických publikací prováděných tří nebo vícebarevným tiskem nebo zvláště obtížnou grafickou technikou, nebo pro něž je nutno vyrobit speciální papír, je přípustná dvojnásobná