Input:

146/1964 Sb., Vyhláška Státní plánovací komise o podrobnějším vymezení působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen, platné do 28.2.1966 Archiv

č. 146/1964 Sb., Vyhláška Státní plánovací komise o podrobnějším vymezení působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen, platné do 28.2.1966
VYHLÁŠKA
Státní plánovací komise
ze dne 30. června 1964
o podrobnějším vymezení působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen
Státní plánovací komise v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 8 a 10 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
§ 1
Úvodní ustanovení
Orgány a organizace vykonávají působnost v oboru plánování, tvorby a kontroly cen v rozsahu uvedeném v této vyhlášce.
§ 2
Státní plánovací komise
(1)  Státní plánovací komise předkládá vládě
a)  návrhy politickohospodářských směrnic pro celkové úpravy velkoobchodních cen výrobků a těch cen prací a výkonů (dále jen „služeb”), které mají povahu cen velkoobchodních (dále jen „velkoobchodní ceny”);
b)  návrhy politickohospodářských směrnic pro celkové úpravy maloobchodních cen výrobků a těch cen služeb, které mají povahu cen maloobchodních (dále jen „maloobchodní ceny”);
c)  návrhy politickohospodářských směrnic pro celkové úpravy nákupních a prodejních cen zemědělských výrobků;
d)  návrhy zásad pro vymezení působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen a zásad metodiky tvorby cen;
e)  zprávy o provedení politickohospodářských směrnic podle písmene a).
(2)  Státní plánovací komise řídí, koordinuje a kontroluje plánování a tvorbu cen; přitom zejména stanoví
a)  na návrh dodavatelských ústředních orgánů, v jejichž cenících jsou ceny dotyčné skupiny výrobků (služeb) uvedeny (dále jen „gestor”), vypracovaný v dohodě s ministerstvem financí, s hlavními odběratelskými ústředními orgány a s ústředními orgány ostatních významnějších dodavatelů
1.  změny velkoobchodních cen uskutečňované podle politickohospodářských směrnic vlády,
2.  změny velkoobchodních a prodejních cen v období mezi celkovými úpravami, s výjimkou změn velkoobchodních cen výrobků (služeb) vyráběných (poskytovaných) a odebíraných organizacemi podřízenými jedinému ústřednímu orgánu (§ 11 odst. 3), změn velkoobchodních cen nutných ke sjednocení cen v krajích (§ 12 odst. 2 písm. c) č.3), změn nesprávně stanovených velkoobchodních a prodejních cen (§ 20) a změn cen opotřebovaných nebo částečně znehodnocených výrobků nebo přebytečných základních prostředků (§ 21),
3.  skupiny opakovaně vyráběných (poskytovaných) výrobků (služeb), jejichž ceny stanoví dodavatelé nebo obchodní organizace podle § 16 odst. 1 a 3; přitom pokud jde o výrobky, pro které se stanoví maloobchodní ceny, postupuje Státní plánovací komise v dohodě s ministerstvem financí;
b)  na návrh dodavatelských ústředních orgánů, vypracovaný v dohodě s hlavními odběratelskými orgány
1.  velkoobchodní ceny nových výrobků (služeb), jejichž maloobchodní ceny stanoví vláda (§ 6 odst. 1 písm. A č. 1),
2.  velkoobchodní ceny, jejichž stanovení si Státní plánovací komise vyhradila,
3.  velkoobchodní ceny v případech, v nichž
-  je z politickohospodářských důvodů nutno učinit výjimku ze zásady cenové porovnatelnosti, nebo
-  jde o výrobky (služby),