Input:

R 146/1954; Garance

č. 146/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
K výkladu § 36 zák. o rod. práve.
Podľa tohto zákonného ustanovenia nie je možné zmeniť priezvisko dieťaťa, ktoré sa narodilo pred účinnosťou zákona o rodinnom práve a ktorého priezvisko bolo už určené právnym predpisom platným v čase narodenia dieťaťa.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 20. októbra 1953, Cz 298/53).
Matka maloletého Jaroslava R. narodeného 24. decembra 1945 nebola vydatá za otca dieťaťa, ktorý bol zistený súdnym rozhodnutím. V r. 1947 vydala sa matka maloletého za M., s ktorým má už aj ďalšie dieťa. M. podal 7. februára 1951 na súde písomnú žiadosť, aby priezvisko mal. Jaroslava R. bolo zmenené na M., ako sa menuje aj jeho vlastné dieťa, narodené v manželstve s matkou maloletého.
Ľudový súd v Bratislave, keď sa i rodičia dieťaťa k návrhu pripojili, po vypočutí rodičov maloletého a M. zmenil podľa § 36 ods. 2 zák. o rod. práve priezvisko maloletého R. tak, že bude mať priezvisko matky a bude sa volať Jaroslav M. V odôvodnení uviedol, že sa rodičia maloletého tak dohodli, že maloletý bude mať naďalej priezvisko matky, ktorá v čase rozhodovania súdu následkom jej výdaja sa menovala M.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pro porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uznesením ľudového súdu bol porušený zákon, usnesenie to zrušil a ľudový súd upravil, aby o návrhu na zmenu priezviska maloletého Jaroslava R. znova rozhodol.
Z odôvodnenia:
Maloletý Jaroslav R. sa narodil 24. decembra 1945 a keďže jeho matka nebola vydatá za jeho otca, správne podľa vtedy platných zákonných ustanovení bol zapísaný do matriky narodených priezviskom svojej matky.
Podľa § 36 ods. 2 a 3 zák. o rod. práve ak majú rodičia rôzne priezviská a ak nejde o dieťa, ktorého priezvisko sa musí určiť dohodou rodičov pri uzavretí ich manželstva (§ 17 ods. 2 cit. zák.), je ich vecou, aby sa dohodli, či dieťa bude mať priezvisko otca alebo priezvisko matky a svoju dohodu oznámili orgánu poverenému viesť matriky; ak sa rodičia nedohodnú o priezvisku dieťaťa, určí ho súd. Z tohto zákonného ustanovenia, ako sa to podáva z jeho účelu a obsahu, plynie, že umožňuje určenie priezviska dieťaťa nesosobášených rodičov buď ich dohodou, buď rozhodnutím súdu, nie je však podľa neho možné zmeniť priezvisko dieťaťa, ktoré sa narodilo pred účinnosťou zákona o rodinnom práve a ktorého priezvisko bolo už určené