145/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném k 1.1.2003

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 145/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. května 2000,
kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
146/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší část třetí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. I
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb. a zákona č. 71/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 1 zní:
„(1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu (dále jen “kontrolované osoby“), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad.“.
2. V § 2 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 1), 1a) a 1b) zní:
„(2) Česká obchodní inspekce kontroluje
a) dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu,
b) zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla, pokud ověření podléhají, a zda používaná měřidla odpovídají zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu,1
c) dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality poskytovaných služeb,
d) dodržování ostatních podmínek stanovených zvláštními právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování nebo poskytování činností uvedených v odstavci 1,
e) zda bylo při uvádění stanovených výrobků na trh vydáno prohlášení o shodě a zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným podmínkám vydaného prohlášení o shodě,1a
f) zda nedochází ke klamání spotřebitele.1b


1Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
1aZákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
1b§ 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 145/2000 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1b) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1c), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
3. V § 2 odst. 3 se za slova „kontrolu potravin“ vkládá slovo „, pokrmů“ a slova „a kontroly přípravy jídel a nápojů“ se zrušují.
4. V § 3 písm. a) se za slovem „nedostatky“ čárka nahrazuje spojkou „a“ a slova „a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání“ se zrušují.
5. V § 3 písmeno e) zní:
„e) provádí rozbory nebo zajišťuje provedení rozborů k ověření jakosti a bezpečnosti výrobků nebo zboží nebo pro účely kontroly, zda nedochází ke klamání spotřebitele,1bs výjimkou potravin, pokrmů a tabákových výrobků; provedení těchto rozborů zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; na náklady kontrolovaných osob provádí rozbory nebo jejich provedení požaduje jen tehdy, byla-li rozborem zjištěna neodpovídající jakost a bezpečnost výrobků nebo zboží nebo jestliže bylo prokázáno klamání spotřebitele,“.
6. V § 4 odst. 1 se na konci
 
 Nahoru