Input:

145/1964 Sb., Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, platné do 31.12.1977 Archiv

č. 145/1964 Sb., Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, platné do 31.12.1977
VYHLÁŠKA
ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů
ze dne 30. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků
Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje všechny dodávky výrobků uvedených v příloze I. (dále jen „výrobky”). Nevztahuje se však na dodávky pro vývoz. U dodávek z dovozu upravuje pouze ve vztahu mezi odběratelem a dovozním gestorem způsob předkládání objednávek na výrobky, u nichž se provádí dovozní odbytová gesce.
ČÁST DRUHÁ
Hutní výrobky a kovy
§ 2
Předkládání objednávek u fondovaných a centralizovaných výrobků
(k § 152 zákona)
(1)  U fondovaných a centralizovaných výrobků, u nichž jsou odběratelská ministerstva, ostatní ústřední orgány nebo krajské národní výbory (dále jen „ministerstva”) držiteli fondů, předkládají odběratelé návrhy smluv (dále jen „objednávky”) vystavené na tiskopisech stanovených ministerstvem hutního průmyslu a rudných dolů1) společně s vyplněnými soupiskami fondů1) nejpozději ve lhůtách stanovených v příloze I. takto:
a)  objednávky na nedělené dodávky v množství, jež dosahuje nebo přesahuje nejmenší objednací množství pro dodávky z výrobních podniků stanovené zvláštními předpisy2) předkládají odběratelé:
aa)  u výrobků označených v příloze I. ve sloupci 4 znakem A, (čtvrtletní objem dodávek stanoví rozpisem materiálových fondů odběratelské ministerstvo podřízeným podnikům, které případně přidělené fondy dále rozdělí podřízeným organizacím) - oblastně příslušným hutním odbytovým základnám podle svého sídla,
ab)  u výrobků označených v příloze I. ve sloupci 4 znakem B (čtvrtletní objem dodávek stanoví rozpisem materiálových fondů odběratelské ministerstvo podřízeným podnikům, které případně přidělené fondy dále rozdělí podřízeným odběratelům) - pověřeným organizacím ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů,3)
ac)  u výrobků označených v příloze I. ve sloupci 4 znakem C (čtvrtletní objem dodávek po projednání s odběratelskými podniky stanoví pověřené organizace ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů3) - pověřeným organizacím ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů.2)
b)  objednávky na dodávky v množství, jež nedosahuje nejmenšího objednacího množství pro dodávky z výrobních podniků předkládají odběratelé takto: ba) u výrobků, u nichž je v příloze I. ve sloupci 5 uvedena zkratka
„HOZ”, - oblastně příslušným hutním odbytovým základnám podle svého sídla,
bb)  u ostatních výrobků - pověřeným organizacím ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů.3)
(2)  U fondovaných a centralizovaných výrobků, u nichž je potřeba odběratelů kryta fondy pro drobné odběratele (tzv. dispoziční fondy), předkládají odběratelé objednávky takto:
a)  u výrobků označených v