Input:

144/2023 Sb., Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel Garance

č. 144/2023 Sb., Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel
VYHLÁŠKA
ze dne 26. května 2023
o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 368/2019 Sb. a zákona č. 246/2022 Sb., k provedení § 5 odst. 7 písm. a), § 10 odst. 3 písm. b), § 64c odst. 4 písm. a) a § 70 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a)  veterinární požadavky na prostředí včel a včelstev, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami,
b)  opatření k tlumení a zabránění šíření některých nebezpečných nákaz včel,
c)  rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev,
d)  podrobněji postup při uplatňování náhrady nákladů a ztrát vzniklých v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených k tlumení některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka podle § 67 zákona a náležitosti žádosti o její poskytnutí.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí včelařským příslušenstvím úly, zásobní plásty, souše, včelařské vybavení a nástroje používané při manipulaci se včelami a jejich produkty.
§ 3
Veterinární požadavky na chov včel a včelstev
Chovatel vytváří příznivé podmínky pro včely a včelstva a pro jejich zdraví z hlediska prostředí, v němž žijí, jejich ošetřování, výživy, plemenitby, hospodářského a jiného využívání tím, že
a)  chová včely a včelstva v zařízeních, v nichž včely a včelstva přicházejí do styku pouze s materiály, které nemohou poškodit jejich zdraví, popřípadě nepříznivě ovlivnit zdravotní nezávadnost jejich produktů, a které je možno v případě potřeby řádně vyčistit a dezinfikovat,
b)  chová včely a včelstva v zařízeních, která umožňují kontrolu jejich zdravotního stavu rozebráním včelího díla a prohlídkou plástů a umožňují odběr vzorků k laboratornímu vyšetření,
c)  chrání včely a včelstva před nákazami a škodlivými vlivy a činí opatření k ochraně chovu před zavlečením nákaz jinými včelami, zvířaty, lidmi, předměty a materiály, které mohou být nositeli původců nákaz,
d)  provádí pravidelnou kontrolu zdravotního stavu včel a včelstev a poskytuje včelstvům odpovídající ošetření v případě potřeby,
e)  při zpracování vosku na výrobu mezistěn nebo pro jakýkoli jiný účel, při němž přichází zpracovaný vosk do styku se včelami a včelstvy, zabezpečuje jeho ošetření při minimální teplotě 117 °C po dobu nejméně 60 minut,
f)  získává nové včely nebo včelstva pouze z chovů včel nebo včelstev, která se nacházejí mimo ohniska nákazy nebo ochranná pásma nebezpečných nákaz včel, a
g)