144/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

144/2017 Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb.,…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 144/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. dubna 2017,
kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 7 se za slova „jde-li o“ vkládají slova „vedoucího služebního úřadu“.
2. V § 11 odst. 4 se slova „nebo státní tajemník“ nahrazují slovy „ , státní tajemník nebo personální ředitel sekce pro státní
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru