144/1978 Sb., Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění účinném k 1.1.1989, platné do 31.12.2001

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 144/1978 Sb.
[zrušeno č. 428/2001 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky
ze dne 17. listopadu 1978
o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
185/1988 Sb.
(k 1.1.1989)
mění, doplňuje (9 novelizačních bodů)
Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, pokud jde o část šestou vyhlášky, v dohodě s Federálním cenovým úřadem, stanoví podle § 24 odst. 6 a § 30 odst. 4 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon):
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Veřejný vodovod je soubor objektů a zařízení k hromadnému zásobování obyvatelstva vodou a ke krytí potřeby vody pro národní hospodářství.
(2) K souboru objektů a zařízení veřejného vodovodu patří:
a) veřejné vodovodní řady I. až III. kategorie1) uložené v kolektorech nebo technických chodbách,2)
b) veřejné části vodovodních přípojek,
c) hydroforové stanice4) vybudované u vodního zdroje nebo u vodojemu jako samostatné objekty k zásobování obcí,
d) veřejné výtokové stojany,
e) hydranty.
(3) Za veřejný vodovod nebo jeho součást se nepovažují:
a) vodovody k samostatnému zásobování vodou jednotlivých závodů, objektů a zařízení a pro účely požární ochrany,
b) hydroforové stanice zásobující jednotlivé vyšší budovy nebo skupiny takových budov, popřípadě průmyslové nebo zemědělské závody a hydroforové stanice, které jsou součástí víceúčelových zařízení (energobloky apod.).
§ 2
(1) Veřejná kanalizace je soubor objektů a zařízení k odvádění, popřípadě i zneškodňování odpadních a srážkových vod z obcí a sídlišť.
(2) K souboru objektů a zařízení veřejné kanalizace patří:
a) veřejné stoky I. až III. kategorie1) a objekty na nich uložené v kolektorech nebo technických chodbách,2)
b) veřejné části kanalizačních přípojek,)
c) kanalizační přečerpávací stanice5) vybudované
1. na stokové síti,
2. na veřejné části kanalizační přípojky,
d) ve zvláštních případech úchytné příkopy.
(3) Za veřejnou kanalizaci nebo její součást se nepovažují:
a) samostatné kanalizace k odvádění odpadních a srážkových vod z jednotlivých závodů, objektů a zařízení,
b) kanalizační přečerpací stanice umístěné na nemovitostech připojených na veřejnou kanalizaci, vybudované pro skupiny objektů, které pro odvádění odpadních vod vyžadují výstavbu vlastní stokové sítě, popřípadě vybudované pro jednotlivé nemovitosti.
§ 2a
(1) Vodovodní přípojka je potrubí, kterým se přivádí voda z veřejného vodovodu do nemovitosti až těsně za vodoměr (hlavní vodoměr), popřípadě těsně před hlavní uzávěr vody pro nemovitost, není-li vodoměr osazený.
(2) Vodovodní přípojka z veřejného vodovodu je vodohospodářským dílem:
a) slouží-li k dodávání vody do výrobních objektů průmyslových nebo

zemědělských,
b) zásobuje-li vodou skupinu objektů, pokud jejich zásobování vyžaduje výstavbu vlastního systému rozvodných řádů,
c) vede-li k objektům, pro něž je vybudováno zařízení k zesilování tlaku vody (hydroforová stanice apod.),
d) je-li delší než 100 m a slouží-li k dodávce vody v denním průměrném množství větším než 0,5 l/sec.
(3) Kanalizační přípojka je potrubí, kterým se odvádějí odpadní vody z místa vyústění vnitřní kanalizace5a) až po zaústění do stokové sítě veřejné kanalizace.
(4) Přípojka k veřejné kanalizaci je vodohospodářským dílem:
a) slouží-li k vypouštění odpadních vod z
 
 Nahoru