Input:

144/1961 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 143/1961 Sb. o domovní dani, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 144/1961 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 143/1961 Sb. o domovní dani, platné do 31.12.1992
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 8. prosince 1961,
kterou se provádí zákon č. 143/1961., o domovní dani
Ministerstvo financí stanoví podle § 24 odst. 2 č. 1 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani (dále jen „zákon”):
Oddíl I
Daňová povinnost
K § 2
(1)  Domovní dani podléhají budovy zřízené a určené podle své hospodářské povahy k trvalým účelům bez zřetele na to, jakého materiálu bylo při jejich zřízení použito. Budovou se rozumí každé stavení, i když je zřízeno v zemi. Časové omezení trvání budovy není však na překážku povinnosti k dani.
(2)  Za budovy zřízené k trvalým účelům nelze považovat například budovy postavené na dobu provádění určité stavby (staveništní zařízení, kantýny, šatny), prodejní stánky na veřejném prostranství, kabiny na břehu řek apod.
(3)  Domovní dani podléhají budovy (jejich části), které slouží obytným účelům, výrobě, obchodu nebo poskytování služeb, garáže apod. Dani podléhají též chaty, altány apod., jestliže výměra zastavěné plochy činí nejméně 8 m2.
(4)  Budovami, které jsou v socialistickém vlastnictví, jsou zejména budovy,
a)  které jsou národním majetkem a byly svěřeny do správy nebo užívání organizacím socialistického sektoru, budovy ústředních a ostatních úřadů a orgánů, národních výborů, soudů a ostatních zařízení a organizací hospodařících podle rozpočtů, které jsou součástí státního rozpočtu,
b)  které jsou ve vlastnictví družstevních organizací (např. výrobních, spotřebních nebo bytových družstev, jednotných zemědělských družstev, družstevních svazů a jejich podniků apod.) nebo společenských organizací (např. politických stran, ROH, ČSM, SČSP, ČSTV, SPB, ČSČK, Svazarmu, církví a náboženských společností apod.).
Tyto budovy nepodléhají dani bez zřetele na to, k jakým účelům slouží a jakým způsobem se jich používá.
(5)  Slouží-li část budovy k účelům obytným a část budovy jako budova hospodářská k účelům zemědělské výroby, započítává se do zastavěné plochy rozhodné pro vyměření daně pouze plocha zastavěná obytnou částí budovy. K ploše zastavěné samostatnými hospodářskými budovami sloužícími k zemědělské výrobě se nepřihlíží.
K § 3
(6)  Patří-li budova společně několika osobám (spoluvlastníkům), vyměří se daň osobě, kterou spoluvlastníci k tomu účelu označili, jinak kterékoli z nich.
(7)  Patří-li budova společně fyzickým osobám nebo právnickým osobám nesocialistického sektoru a socialistickým organizacím, vyměří se daň pouze soukromým osobám, a to poměrně částkou odpovídající jejich vlastnickým podílům.
K § 5
Způsob vyměření daně
(8)  U rodinných domků zčásti obývaných vlastníkem nebo osobami vlastníku blízkými (odstavec 9) a zčásti pronajatých jiným osobám vyměřuje se daň podle zastavěné plochy. U rodinných domků zcela pronajatých nebo zcela užívaných jinými osobami než vlastníkem a osobami vlastníku blízkými vyměřuje se daň podle nájemného nebo ceny užívání.
(9)  Osobami vlastníku blízkými jsou jeho manžel, osoby, které jsou s ním nebo s jeho manželem příbuzné buď v pokolení přímém, nebo v