Input:

144/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o jejich vzájemné spolupráci, platné do 13.10.1961 Archiv

č. 144/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o jejich vzájemné spolupráci, platné do 13.10.1961
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 26. září 1960
o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o jejich vzájemné spolupráci
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle §§ 14, 38 a 61 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech:
Oddíl I
Pomocná a přidružená výroba
Účel a rozsah
§ 1
(1)  V zájmu rozvoje zemědělské a lesní výroby, lepšího využití výrobních prostředků, kvalifikace pracovníků, využití vlastních a místních materiálových zdrojů a plného uplatnění práce členů, zejména v době vegetačního klidu, může jednotné zemědělské družstvo (dále jen „družstvo”) provozovat pomocnou a přidruženou výrobu. Této činnosti nesmí být zneužíváno k soukromému podnikání a její provozování nesmí ohrožovat hlavní činnost družstva.
(2)  Pomocnou výrobou se rozumí činnost, která umožňuje intenzivnější provádění zemědělské výroby, zejména zajišťováním její plynulosti, bezporuchovosti a životnosti výrobních prostředků družstva údržbou hospodářských strojů, vozidel, nářadí, prováděním kovářských, podkovářských, kolářských prací, oprav budov apod.
(3)  Přidruženou výrobou se rozumí činnost směrující k plnému uplatnění práce družstevníků po celý rok a k využití místních zdrojů, při níž se zpracovávají produkty zemědělské výroby a jejich odpady, provádí těžba písku, štěrku a kamene, vyrábějí některé druhy stavebních hmot aj.
§ 2
(1)  Družstvo nesmí provozovat činnost, jejíž provozování přísluší výhradně určitým podnikům nebo odvětvím národního hospodářství. Zpracování potravinářských surovin pro potřebu jiných spotřebitelů, než jsou družstevníci, nebo pro vlastní společná hospodářství družstev může být družstvem prováděno jen se souhlasem ministerstva potravinářského průmyslu. Při provozování jiné činnosti, zejména přesahuje-li vlastní potřebu družstva, je družstvo povinno řídit se pokyny vydanými pro tuto činnost příslušným ústředním úřadem nebo orgánem.
(2)  Rozhodne-li se družstvo provozovat pomocnou a přidruženou výrobu, je povinno uvést ve vlastních stanovách, kterou z těchto činností a v jakém rozsahu bude provozovat. Družstvo smí provozovat pomocnou a přidruženou výrobu pouze v rozsahu stanoveném v jeho vlastních stanovách.
Oddíl II
Vzájemná spolupráce družstev
§ 3
(1)  Družstva mohou spojovat své materiálové a finanční prostředky, jakož i práci svých členů k efektivnějšímu provádění hospodářské činnosti, která je v zájmu rozvoje jejich zemědělské výroby. Činí tak zejména ke společnému provozování pomocné a přidružené výroby a k provádění zemědělské investiční výstavby svépomocí. Vedoucí zásadou této společné hospodářské činnosti je soudružská spolupráce v zájmu rozvoje výrobních sil a vztahů v zemědělství