Input:

č. 144/1954 Sb. rozh. obč., Garance

č. 144/1954 Sb. rozh. obč.
K otázke odôvodňovania súdnych rozhodnutí v zmysle § 157 písm. f) o. s. p.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 20. septembra 1954, Cz 382/1954.)
Žalobkyne domáhali sa na žalovanej 33.420 Kčs (v starých peniazoch).
Ľudový súd v Bratislave vyhovel žalobe sumou 8077 Kčs 50 hal. O trovách konania rozhodol tak, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobkyniam 460 Kčs na odmene znalca, 100 Kčs hotových výdavkov a 424,50 Kčs súdnych poplatkov. Vo zvyšku bola žaloba zamietnutá, aj ďalšie návrhy žalobkyň na náhradu trov boli zamietnuté.
Proti výroku o trovách konania podala žalovaná sťažnosť, v ktorej poukázala na to, že podľa výsledku sporu trovy konania nemá platiť, naopak, že má proti žalobkyniam nárok na nahradenie 3/4 vlastných trov.
Krajský súd v Bratislave výrok prvého súdu o trovách konania zmenil tak, že žalobkyně sú povinné zaplatiť žalovanej na trovách konania k rukám advokátskej poradne 4000 Kčs a štátu sumu 42 Kčs. V odôvodnení uviedol, že žalobkyně, ktoré sa žalobou domáhali sumy 33.420 Kčs, neskoršie zníženej o 5190 Kčs, mali úspech len po výšku 8077,50 Kčs, a odkazuje na ustanovenia § 129 ods. 2 o. s. p. o pomernom delení trov. Pritom ešte uviedol, že prisúdenie sumy 8077,50 Kčs nezáleželo ani od voľného uváženia súdu, ani od znaleckého posudku.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že uznesením krajského súdu bol porušený zákon.
Z odôvodnenia:
Písomné vyhotovenie uznesenia musí obsahovať okrem iných aj odôvodnenie, ako to plynie z citácie § 157 písm. f) o. s. p. v ustanovení § 168 ods. 1 o. s. p. Odôvodnenie nie je podľa § 168 ods. 2 o. s. p. potrebné len v tých prípadoch, keď sa uznesením celkom vyhovuje návrhu, ktorému iný účastník neodporoval. O taký prípad nejde pri rozhodovaní súdu druhej stolice o podanej sťažnosti, takže uznesenie