Input:

143/2019 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 143/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. května 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády č. 368/2012 Sb., nařízení vlády č. 365/2013 Sb., nařízení vlády č. 155/2016 Sb. a nařízení vlády č. 178/2017 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Pekařství, cukrářství“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slova „ , dále provádět úpravu cukrářských a pekařských výrobků, zmrzlin a zmražených krémů a specialit a prodej kávy, čaje a nealkoholických nápojů“ nahrazují slovy „a dopékat zmrazené polotovary pekařských výrobků. Rovněž lze upravovat cukrářské a pekařské výrobky, zmrzliny, zmražené krémy a speciality, prodávat kávu, čaje a nealkoholické nápoje“.
2. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Opravy silničních vozidel“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se za slovo „elektrických“ vkládají slova „a elektronických“ a slovo „(LPG)“ se zrušuje.
3. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se za živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ vkládá nová živnost, která zní:
„Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“

a text ve sloupci Obsahová náplň živnosti zní:
„Činnosti spočívající v komunikaci s klientem a příslušnými institucemi, v ověřování informací podaných klientem tak, aby pojistná událost byla vyřízena v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a právními předpisy. Posuzování možnosti uplatnění nároku na pojistné plnění a provádění výpočtu jeho výše.“.
4. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se živnost „Zpracování návrhu katalogizačních dat“ zrušuje.
5. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vázané“ se za živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ vkládá nová živnost, která zní:
„Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.
6. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vázané“ se živnost „Zpracování návrhu katalogizačních dat“ zrušuje.
7. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti „Provozování cestovní kanceláře“ ve sloupci Živnost text zní:
„Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů - zprostředkování spojených cestovních služeb“ a text ve sloupci Obsahová náplň živnosti zní:
„Sestavování souborů alespoň dvou různých služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu tak, aby vytvořily zájezd, nabízení a prodej zájezdů a zprostředkování spojených cestovních služeb podle zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.
V rámci živnosti lze rovněž organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři a zprostředkovávat prodej