143/2007 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Semínský přesyp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 143/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2007
o vyhlášení Národní přírodní památky Semínský přesyp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Semínský přesyp (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Důvodem zvláštní ochrany je zachování biotopu a populace kozince písečného (Astragalus arenarius) ve společenstvech svazu Corynephorion canescentis vyvinutých na vátých píscích.
§ 2
Vymezení národní přírodní památky
Národní přírodní památka se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálním území Semín. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální1) . Seznamy souřadnic uzavřených geometrických obrazců a jejich jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazci za sebou, jsou obsaženy v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je obsaženo v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:
a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2) ,
b) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů, a to i přechodné.
§ 4
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálním území Semín. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví samostatnými uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální1) . Seznamy souřadnic uzavřených geometrických obrazců a jejich jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou obsaženy v příloze č. 2 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území ochranného pásma národní přírodní památky je obsaženo v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.
 
Ministr:
RNDr. Bursík v. r.
 

  
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 143/2007 Sb.
  
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obraze, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Semínský přesyp
část chráněného území na p.p.č. 180/1 v k.ú. Semín:
Geometrický obrazec č. 1
 
číslo bodu
souřadnice- Y [m]
souřadnice-X [m]
pořadí bodu v obrazci
1
665157,88
1056674,34
1
2
665148,41
1056670,19
2
3
665119,98
1056661,78
3
4
665110,12
1056696,76
4
5
665123,54
1056701,49
5
6
665133,47
1056705,43
6
7
665139,78
1056707,02
7
8
665146,88
1056709,14
8
9
665149,61
1056709,95
9
část chráněného území na p.p.č. 127/1 v k.ú. Semín:
Geometrický obrazec č. 2
 
číslo bodu
souřadnice- Y [m]
souřadnice-X [m]
pořadí bodu v obrazci
24
665255,94
1056683,48
1
25
665289,17
1056697,61
2
26
665290,65
1056677,57
3
27
665269,88
1056671,59
4
28
665258,11
1056669,03
5
  
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 143/2007 Sb.
  
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Semínský přesyp
část
 
 Nahoru