143/2004 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 143/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. března 2004,
kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 9/1994 Sb., vyhlášky č. 237/1998 Sb. a vyhlášky č. 434/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se za slovo „stanoví“ vkládají slova „v souladu s právem Evropských společenství1a“.
Poznámka pod čarou č. 1a) zní:


„1aSměrnice Rady 92/104/EHS o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu.“.
2. V § 2 písmena a) a b) znějí:
a) břemeno nadměrné hmotnosti předmět, jehož hmotnost je větší než 3000 kg,
b) břemeno nadměrných rozměrů předmět, při jehož dopravě nebo manipulaci nelze dodržet mezery na dopravní cestě stanovené touto vyhláškou,“.
3. V § 37 odstavec 2 zní:
„(2) Automaticky nebo dálkově ovládané zařízení se vybaví i ručním ovládáním. Při ručním ovládání se automatické nebo dálkové ovládání vyřadí z funkce. V místě dálkově ovládaného zařízení bude zajištěno blokování znemožňující nežádoucí uvedení zařízení do chodu. Může-li změnou nastavení ovládání vzniknout stav ohrožující bezpečnost práce a provozu, zabrání se tomu vhodnými prostředky, jimiž jsou zpravidla přístupový kód nebo uzamykatelný ovládač.“.
4. V § 54 odst. 4 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).
5. V § 55 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 26a) zní:
„(1) Organizace určí pro řízení montáže, provozu a údržby elektrických zařízení osobu, která má kromě kvalifikačních požadavků podle zvláštního právního předpisu26au organizací upravujících nebo briketujících uhlí vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti technických věd a technologií se zaměřením na elektrotechniku a u ostatních organizací alespoň úplné střední odborné vzdělání elektrotechnického směru.


26a§ 9 odst. 6 vyhlášky č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických
 
 Nahoru