143/1992 Sb., Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění účinném k 1.1.2013

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 143/1992 Sb.
[zrušeno č. 332/2014 Sb.]
ZÁKON
ze dne 13. března 1992
o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
590/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
doplňuje
10/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
doplňuje
40/1994 Sb.
(k 1.4.1994)
mění, doplňuje
ÚZ 47/1995 Sb.
 
 
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění
201/1997 Sb.
(k 1.9.1997)
mění, doplňuje
225/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
mění
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 1 odst. 1 písm. e)
217/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
mění § 5 odst. 1
(k 1.1.2001)
mění (30 novelizačních bodů)
(k 1.1.2002)
nové znění přílohy
ÚZ 55/2001 Sb.
 
 
492/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 4 odst. 3 a 4 a přílohu
(data účinnosti)
308/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
mění § 5 odst. 1
309/2002 Sb.
(k 1.1.2012)
před nabytím účinnosti bylo novelizační ustanovení zrušeno
421/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 4 odst. 3 a 4 a v příloze mění ustanovení o datu účinnosti
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 2, § 9, § 11 odst. 3, § 13, § 21 a § 23 odst. 1 písm. h) - po přečíslování písm. f)
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 1 odst. 1 doplňuje písm. e)
563/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
vkládá § 8a, § 9a, v § 23 odst. 1 ruší písm. g)
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší § 15a, v § 23 odst. 1 ruší písm. c)
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
nemění - před nabytím účinnosti bylo novelizační ustanovení zrušeno
245/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
v § 1 odst. 1 vkládá písm. f)
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 1, § 3 odst. 3, 4, 5 a 6, § 5 odst. 1, § 6, § 11 odst. 3, § 16 odst. 2 a 4, § 17 odst. 2, § 18 odst. 2, § 20;
ruší § 2, v § 15 odst. 4, v § 18 písm. g) a § 21 a § 25
198/2009 Sb.
(k 1.9.2009)
mění § 3 odst. 3
272/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění § 10 odst. 1, § 17 a § 20a
272/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 9
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 18 odst. 1 písm. a)
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
PŮSOBNOST ZÁKONA
§ 1
Tento zákon upravuje poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost vojákům z povolání1) (dále jen „zaměstnanec“).
§ 2
(zrušen zák. č. 264/2006 Sb. k 1.1.2007)
ČÁST DRUHÁ
PLAT A ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST
§ 3
Obecná ustanovení
(1) Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci plat.
(2) Platem se rozumí peněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Za plat se nepovažují plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady a odměna za pracovní pohotovost.
(3) Zaměstnancům bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový názor přísluší za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty stejný plat. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejných nebo srovnatelných pracovních schopnostech a pracovní způsobilosti zaměstnance, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce, a to ve služebním poměru ke stejnému zaměstnavateli.
(4) Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci plat podle tohoto zákona, prováděcího předpisu vydaného podle § 23 a v jejich rámci podle vnitřního platového předpisu. Neplatný je vnitřní platový předpis, který nebyl vydán písemně, nebo jeho část, která je v rozporu s právními předpisy.
(5) Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele nebo vedoucím organizační složky státu5) (dále jen „statutární orgán“), určuje plat podle tohoto zákona a prováděcího předpisu vydaného podle § 23 orgán, který ho do funkce jmenoval nebo ustanovil, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
(6) Plat nesmí být nižší než minimální mzda6) . Pro minimální mzdu platí obdobně § 111 zákoníku práce.
§ 4
Platové třídy a minimální platové tarify
(1) Zaměstnanec se zařadí do platové třídy na základě druhu práce a v jeho rámci na něm požadovaných nejnáročnějších prací a plnění kvalifikačních předpokladů, popřípadě kvalifikačních požadavků, pokud zaměstnavatel stanovil kvalifikační požadavky vnitřním platovým předpisem. Vedoucí zaměstnanec6a) se zařadí do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon odborně řídí nebo které sám vykonává. V souladu s charakteristikami platových tříd uvedenými v příloze k tomuto zákonu stanoví prováděcí předpis vydaný podle § 23 katalog prací a kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd.
(2) Zaměstnanci náleží platový tarif stanovený pro platovou třídu, do které je zařazen, ve výši a za podmínek stanovených prováděcím předpisem vydaným podle § 23.
(3) Pro platové třídy platí v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2003 tyto minimální platové tarify:
 
platová třída
minimální platový tarif v Kč měsíčně
1
3 250
2
3 550
3
3 850
4
4 250
5
4 700
6
5 150
7
5 700
8
6 350
9
7 000
10
7 750
11
8 800
12
10 000.
(4) Pro platové třídy platí od 1. ledna 2004 tyto minimální platové tarify:
 
 
 Nahoru