Input:

143/1969 Sb., Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách Garance

č. 143/1969 Sb., Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách
[zrušeno nepřímo č. 31/1987 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství České socialistické republiky
ze dne 5. prosince 1969,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách
Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými úředními orgány, ministerstvem práce a sociálních věcí české socialistické republiky a Českou radou odborových svazů podle § 228 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.:
Čl. I
Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/1968 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 2 zní:
„(1) Závěrečnou učňovskou zkoušku mohou vykonat učni, kteří prospěli z odborného výcviku a z povinných vyučovacích předmětů předepsaných učebním plánem posledního ročníku příslušného učebního oboru.
(2) Závěrečnou učňovskou zkoušku mohou výjimečně vykonat též pracovníci nebo členové družstva (dále jen „pracovníci“), jestliže
a) získali dovednosti a vědomosti předepsané učebními dokumenty1učebního oboru, z něhož hodlají vykonat závěrečnou učňovskou zkoušku (dále jen „příslušného učebního oboru“),
b) organizace, kterém v pracovním nebo členském poměru (dále jen „pracovním poměru“) vykonávají práce odpovídající příslušnému učebnímu oboru, jim výjimečně, v dohodě se závodním výborem ROH, povolila vykonat závěrečnou učňovskou zkoušku a na přihláškách potvrdila, že po 18. roce svého věku k datu konání závěrečné učňovské zkoušky (16. červen až 31. srpen) vykazují dobu požadované praxe, stanovenou v odstavci 3, a že kvalitně vykonají přidělené práce,
c) úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku ze všech odborných předmětů příslušného učebního oboru na učňovské škole nebo odborném učilišti (dále jen „škole“).
Zkoušku z odborných předmětů příslušného učebního oboru na škole nekonají pracovníci, kteří mají střední odborné, úplné střední odborné, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání téhož nebo příbuzného oboru.
(3) Požadovanou praxí se rozumí praktická činnost v pracovním poměru, odpovídající příslušnému učebnímu oboru,
a) konaná po dobu rovnající se době učebního poměru příslušného učebního oboru, prodloužená o 1 rok,
b) u pracovníků s úplným středním všeobecným vzděláním nebo úplným středním odborném vzděláním jiného směru konaná po dosažení tohoto vzdělání po dobu odpovídající době příslušného učebního oboru pro učně z řad absolventů středních všeobecně vzdělávacích škol, prodloužená o 6 měsíců,
c) u pracovníků se středním odborným nebo úplným středním odborným vzděláním téhož nebo příbuzného oboru konaná po dosažení tohoto vzdělání po dobu 1 roku.
U pracovníků podle písmen b) a c), kteří nedokončili přípravu pro povolání v učebním poměru, se započte do požadované praxe 6 měsíců, pokud úspěšně absolvovali 2. ročník příslušného učebního oboru s 3-4 letou učební dobou nebo 1.

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací